Nr. 4290 b. - 2 - Nr. Naam van de Adres van de Kad.omschr. Oppervl. PI.bekend- koper koper van het van het heid v.h. perceel perceel perceel Prijs van de grond 1. B. Bijma M.W. Dekker- Rohn Van Leeuwen hoeks tr. 10 Marijkestr. 20 H. Lyklema Terp 13, Lekkum M. Nammensma- C.B. Balck- v.d.Veen c.s. straat 2 J.K. Terpstra Hoofdstr. A3 Wartena Lwd F 5917 171 m2 Hzm E 475 123 m2 (alsmede een onverdeeld aandeel in Hzm E 478, groot 98 m2) Lwd H 1151 132 m2 Lwd G 10899 155 m2 Lwd D 6075 146 m2 Van Leeuwen- 10.759, hoekstr. 10 Marijkestr. 11.063, 20 Terp 13, Lekkum 7.729,- 6. J. Verbeek Singelstr. 8 Lwd D 6640 36 m2 7. J. de Vries Huizumerlaan Lwd D 5679 163 m2 27 8. K. Woudstra Begoniastraat Lwd F 6474 301 m2 58 en 6483 41 m2 C.B. Balck- 6.398,- straat 2 Arumerstraat 8.351,- garages) Verdistraat 2573,- garage Berliozstr. 9.252,- 20 Begoniastr.58 22.230,- met garage Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bij- age 127 BESLUIT: e verkopen aan: B. Kimp, wonende te Leeuwarden, P. Potterstraat 39, een gedeelte ter grootte van ongeveer 92 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaat selijk bekend P. Potterstraat 39, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 5405, geheel groot 105 m2, voor een prijs van 3.798,--; I H.3. Rozeboom, wonende te Leeuwarden, Honthorststraat 4, een gedeelte ter grootte van ongeveer 73 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Honthorststraat 4, kadastraal bekend gemeente Hui zum, sectie A, nummer 2505, geheel groot 94 m2, voor een prijs van 3.390,--; c. M.3. Yetsenga, wonende te Leeuwarden, A. Mauvestraat 7, een gedeelte ter grootte van ongeveer 106 m2, van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 5358, geheel groot 123 m2, voor een prijs van 4.376, en voorts onder de volgende, voor iedere koper geldende bedingen: de grens tussen het verkochte en het niet verkochte is door de Dienst Stads ontwikkeling der gemeente Leeuwarden ter plaatse uitgezet, waarna de landmeet kundig ambtenaar van deze dienst de oppervlakte heeft bepaald; deze oppervlakte dient ter berekening van de koopprijs; over- of ondermaat van het verkochte tengevolge van ambtshalve kadastrale op meting van het verkochte zal geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom of van de voor het niet verkochte deel van het perceel vastge stelde erfpachtscanon ad a. 10,-- b. 18,— c. 13,-- per jaar; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffen de erfpachter of diens rechtsvoorgangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Bur gerlijk Wetboek; alle op de overdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikke ling der gemeente Leeuwarden, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die we gens uitwinning;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 178