partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als be doeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; koper verplicht zich, zolang hij eigenaar is van het verkochte, het eventueel na de door de gemeente Leeuwarden uit te voeren werken overblijvende gedeelte van het niet verkochte deel van het perceel, indien zulks door de gemeente Leeuwarden wordt gewenst, voor een bedraq van a. 41,28 b. 46,44 c. 41,28 per m2 van de gemeente Leeuwarden te kopen; koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het gekochte de bedingen 8, 9 en 10 tegenover zijn onmiddellijke opvolger(s) in de eigen dom ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en deze opvolger(s) in de eigendom te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen; bij niet-naleving van één der verplcihtingen, bedoeld in de bedingen 8 en 9 verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere overtreding een boete van 10.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Beschikbaarstellen krediet voor bouwrijpmaken van het industriegebied "Hemrik" Leeuwarden, 20 maart 1980. In verband met de behoefte aan nieuwe bouwterreinen op het industriegebied "H mrik" dient een aanvang te worden gemaakt met de aanleg van wegen e.d. in he gebied ten oosten van de Saturnusweg en ten noorden van de Planetenlaan, e.e.a. zoals met gele kleur op de voor IJ ter inzage gelegde tekening "Maten- pl :n Hemrik" is aangegeven. De kosten van de uit te voeren werken worden geraamd op 4.500.000, in 'lusief onvoorzien en b.t.w. Voor de specificatie van dit bedrag wordt ver- we en naar de eveneens voor U ter inzage gelegde kostenraming. Als gevolg van nazakking en extra zetting ligt het destijds opgespoten ge.iied plm. 0,20 - 0,50 m beneden het gewenste peil. Dit betekent, dat de in de eerste fase gelegen nog uit te geven terreinen, alsmede het gebied ten oo ;ten van de Saturnusweg, op hoogte gebracht zullen moeten worden. De kosten van de aanvullende ophogingen, die op korte termijn zullen moeten plaatsvinden, wedden geraamd op 550.000,incl. b.t.w. De in totaal op 4.850.000,geraamde kosten komen ten laste van het pl :.n Hemrik en kunnen worden gedekt binnen het kader van de sluitende grondex- pl itatie voor dit plangebied. Onder vermelding, dat de Commissie voor het Grondbedrijf zich met het vorenstaande kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het hi rna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Bi lage no. 128. Aan de Gemeenteraad.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 179