280 - 6 12. Vervanging verlichting in de voormalige openbars lagere Prinsessen- school. De verlichting in de voormalige openbare lagere Prinsessenschool welke thans wordt verhuurd, moet worden vervangen. De kosten hiervan worden geraamd op 12.000,Wij stellen U voor terzake een krediet van 12.000,beschikbaar te stellen. De uit deze Investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 2.280,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10% van 12.000,1.200, rente9% van 12.000,— 1 .080,— De kapitaallasten van 2.280,kunnen worden gedekt door de raming op de post "Reservering correctie wegens taxatiefouten" (volgnr. 642) met hetzelfde bedrag te verlagen. 1 5Verdeling stelpost voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijsin— vesteringen (2e verdeling). 1 Wij stellen U voor van het beschikbare krediet voor kleine, ineens af te schrijven onderwijsinvesteringen, een bedrag van 25-440,te be steden voor: openbaar kleuteronderwijs 830, bijzonder kleuteronderwijs 15175, openbaar gewoon lager onderwijs 8.480, bijzonder gewoon lager onderwijs 995, 2^440±~ Voor een specificatie van de hiervoor vermelde bedragen verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde stukken. Na deze verdeling is voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijs- investeringen nog een bedrag van 216.230,beschikbaar. 14. Aanschaf piano ten behoeve van het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden. Doordat de Muziekpedagogische Akademie zich geleidelijk terugtrekt uit het gebouw aan de Schrans is onder meer de bij het G.M.L. in medege bruik zijnde piano naar elders verhuisd. Hierdoor is de aanschaf van een eigen piano noodzakelijk geworden. De kosten van de aanschaf van een Yamaha-piano worden geraamd op 5.500, - 7 - Wij stellen U voor terzake een krediet van 5.500,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.045»gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10% van 5-500,550, rente: 9% van 5*500,495» 1.045,-- Voor dekking van de kapitaallasten van 1.045»is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) beschikbare krediet voor kapitaallasten van investeringen ten behoeve van het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden. 15», Bouw van een clubhuis in het sportpark "Kalverdijkje". In verband met ons in bijlage nr. 54 opgenomen voorstel, wordteen krediet van 32.000,geraamd voor het verlenen van een bijdrage a fonds perdu aan de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" voor het realiseren van een clubhuis in het sportpark "Kalverdijkje". De uit deze bijdrage a fonds perdu voortvloeiende kapitaallasten wor den geraamd op 4.160,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 4% van 32.000,1.280, rente: 9% van 32.000,2.880, 4.16°,— Voor dekking van de kapitaallasten van 4«160,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van bijdragen k fonds perdu aan clubhuizen. 16. Huisvesting tweetal jongerencentra in de binnenstad. In verband met ons in bijlage nr. 51 opgenomen voorstel wordt ter zake van de huisvesting van de Stichting !t Vliet" in het pand Zuider- grachtswal 1 en de Stichting "Krats" in het pand Voorstreek 106 een aan vullend krediet van totaal 78.060,geraamd voor de subsidiëring van: a. de Stichting 't Vliet": thans te ramen subsidie 583-560, reeds geraamd - 471880 aanvullende raming f 111.680, b. de Stichting "Krats": thans te ramen subsidie 252.720, reeds geraamd - 286340 subsidie te verlagen met - 33620 subsidie te verhogen met f_ 7 Tegenover de kosten van 78.060,kan een ontvangst worden geraamd van 62.450,(80% vergoeding kosten sociale zorg uit het gemeentefonds). Ten laste van de gemeente blijft derhalve een bedrag van 78.060, minus 62.450,is 15-610,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 17