No. 4291. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 ("bijlage no. 128); BESLUIT I. tot de uitvoering van de volgende werkzaamheden op het industriegebied "Hemrik" a. de aanleg van wegen e.d. ten oosten van de Saturnusweg en ten nocrdi van de Planetenlaan; b. aanvullende grondophogingen in het bij I a vermelde gebied, alsmede binnen het plangedeelte eerste fase; II. voor de uitvoering van de onder I. vermelde werkzaamheden een krediet van 4-850.000,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen Haven-Noord" gelegen perceel bouwterrein aan A.H. Boerrigter, alhier. Bijlage no. 129. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de heer A.H. Boerrigter, Kamgras 111, alhier, overeenstemming bereikt omtrent de verkoop aan hem van het op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning en met nr. J>2 aangegeven, in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen Haven-Noord" gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 777 m2. Dit perceel is bestemd voor de bouw van een vrijstaand ééngezinshuis in één bouwlaag. Ten aanzien van de prijs waartegen en de voorwaarden waaronder deze verkoop kan plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Deze prijs is in overeen stemming met de exploitatie-opzet van het plangebied "Camminghaburen", waarmee de Commissie voor het Grondbedrijf akkoord is gegaan. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma W.J.G. Reumer Burgemeester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 180