No. 4289. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no. 129); BESLUIT te verkopen aan A.H. Boerrigter wonende te Leeuwarden, Kamgras 111 het op de bij dit besluit behorende tekening roodomlijnd en met num mer 32 aangegeven, in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen Haven- Noord" gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm.777 m2voor een prijs van ƒ87.000,(exclusief B.T.W.), vermeerderd met de even tueel ingevolge de bedingen 13a en 13b verschuldigde rente (waarover' eveneens B.T.W. moet worden voldaan) en verder onder de volgende be dingen: 1de begrenzing van het terrein is ter plaatse aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; waar het verkochte terrein grenst aan een waterpartij is de uitgifte- grens zodanig getrokken, dat de aangebrachte beschoeiing daar binnen valt; de koper verkrijgt deze beschoeiing derhalve in eigendom en onderhoud; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en ver der in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte voor het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld on der punt 1, welke laatstbedoelde kosten 614*51 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de koper is verplicht er voor te zorgen, dat op de verkochte grond wordt gebouwd overeenkomstig het uitwerkingsplan "Camminghaburen Haven-Noord" deze bouw moet binnen twee jaren na de datum van de eigendomsover dracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen; 5. bij niet-nakoming van het gestelde onder 4, zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koper, nadat de gemeente Leeuwarden hem bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de prijs van 87.000, de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschul digde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 181