- 2 - 6. de koper is verplicht de op het gekochte gestichte woning na gereed komen gedurende een periode van tenminste 2 jaren als hoofdbewoner/ eigenaar daadwerkelijk te bewonen; 7verkoop, vervreemding, verhuur, dan wel het anderszins ingebruik afstaan van het gekochte of een gedeelte van het gekochte met de daarop gestichte woning, dan wel vestiging van een zakelijk genots- recht daarop, mag, behoudens daartoe vooraf (al dan niet onder voorwaarden) verkregen schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaatsvinden voordat aan het be paalde onder 4( voltooiing der bebouwing) en onder 6 (2 jaren eigen bewoning) is voldaan; de bedoelde toestemming zal slechts in bijzondere gevallen (zoals o.a. verandering van werkkring cqoverplaatsing, overlijden,ont binding van het huwelijk), één en ander ter beoordeling van Bur gemeester en Wethouders van Leeuwarden, worden verleend; de bedoelde toestemming dient gemotiveerd en schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders te worden gevraagd; Burgemeester en Wet houders delen de koper binnen 2 maanden na ontvangst van het ver zoek om de bedoelde toestemming hun beslissing mede; dit beding is niet van toepassing bij verkoop krachtens artikel 1223, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek; 8. het is de koper verboden zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden in de op het gekochte gestichte woning net beroep van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of verloskundige hulp, vallende binnen de z.g. 1e lijns gezondheidszorg, uit te oefenen; 9. zodra de verkochte grond krachtens een aan de Gemeente Leeuwarden verleende machtiging binnen de geografische begrenzing van een lo kaal stadsnet voor centrale ontvangst van televisie en radio is komen te liggen, zal koper gedogen, dat in/op de verkochte grond kabels en/of installaties ten behoeve van genoemde voorziening worden gelegd/aangebrachtéén en ander in overleg met koper; 10a. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het ge kochte is de overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 8, 910a en 11 vermeld tegenover de verkrijger(sten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(ste verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; b. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het ge kochte voordat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing der bebouwing) is voldaan, is de overdragende partij, uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 7> bovendien verplicht de voorwaarden onder 4» 5» 6, 710b en 11 vermeld tegenover de verkrijger(sten be hoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze ge meente aan te nemen en deze verkrijger(ste verplichten bij op volgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen} 11. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, vermeld onder 5» 6, 7» 8, 9» 10a en 10b, verbeurt de nalatige c.q. overtre der aan de gemeente Leeuwarden voor iedere niet-naleving of over treding een boete van 50.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving of overtreding, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst behoeft plaats te vinden; 12. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; - 3 - 3a. indien de akte van overdracht door toedoen van de koper niet no tarieel wordt verleden binnen twee maanden nadat dit raadsbesluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft ver kregen, is de koper vanaf de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van dit besluit tot de dag, waarop de ak oe wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9% per jaar; b. Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan, dat, nadat Gedepu teerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de overdrachts akte, met inachtneming van de eventueel door Burgemeester en Wet houders te stellen voorwaarden, door de koper in gebruik wordt genomen; koper is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toegestaan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 3% per jaar; 4. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen van af de levering voor rekening van de koper; 5. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 6. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wet boek; '7de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en ver leden voor een door de koper aan te wijzen, te Leeuwarden gevestig de notaris; 8de te stichten opstallen dienen te worden ontworpen onder super visie van de architect van de gemeente Leeuwarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 182