Verzoek van de Turkse Arbeidersvereniging om ruimte beschikbaar te stellen. Bijlage no. 130. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Bij brief van 12 september 1979 heeft de stuurgroep van de Turkse Arbeidersvereniging Friesland zich tot Uw raad gericht met het verzoek een ruimte beschikbaar te stellen waarin de Turkse arbeiders elkaar kunnen ontmoeten. In de vergadering van 8 oktober 1979 heeft U besloten dit schrijven in onze handen te stellen om preadvies. Alvorens een standpunt in te nemen hebben wij de Raad voor Maat schappelijke Dienstverlening om advies gevraagd. Het presidium van de R.M.D. heeft ons bij schrijven van 4 februari 1980 te kennen gegeven, dat in principe voor alle buitenlandse werk nemers in Leeuwarden door de gemeente het pand Zuidergrachtswal 16 aan de Stichting Buitenlandse Werknemers in Assen verhuurd wordt. Deze instelling wordt door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor 100% gesubsidieerd om aktiviteiten te ont plooien voor en samen met de buitenlandse werknemers in Friesland, Groningen en Drenthe, en is op grond van taakstelling en beschikbare financiële middelen de eerst aangewezen instelling om het betreffende verzoek van de stuurgroep in behandeling te nemen. Het presidium heeft ons verder doen weten, dat zich in de provincie een aantal ontwikkelingen voordoen die gaan in de richting van het aansluiten van organisaties van buitenlandse* werknemers bij al bestaande welzijnsinstellingen. Zo is het ons bekend, dat deze verzelfstandiging van organisaties van buitenlandse werknemers er ondermeer in heeft geresulteerd, dat de Marokkaanse Organisatie Noord-Nederland per 1 januari 1980 alle banden met de Stichting Buitenlandse Werknemers in Assen heeft verbroken en op lokaal niveau aansluiting heeft gezocht bij het Centraal Orgaan Leeuwarden. Ook geledingen binnen de Turkse bevolkingsgroep in Friesland overwegen een zelfde loskoppeling van de stichting in Assen. Wij delen het standpunt van het presidium van de R.M.D.dat het in dit stadium, nu noch van de kant van de Stichting Buitenlandse Werknemers noch van het Ministerie van C.R.M. wordt ingespeeld op de hiervoor genoemde ontwikkelingen, ongewenst is dat de gemeente Leeuwarden een eenzijdige beleidsombuiging bewerkstelligt door in te gaan op het onderhavige verzoek. Wel zijn wij van mening dat er duidelijkheid dient te komen in het be leid van rijks- en provinciale overheid ten aanzien van deze minder heidsgroeperingen. In overleg met het provinciaal bestuur en de Friese kerngemeenten zal worden getracht hieromtrent deze duidelijkheid te verkrijgen. Wij stellen U voor de stuurgroep van de Turkse Arbeidersvereniging het vorenstaande ter kennis te brengen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 183