Beschikbaarstellen van diverse kredieten voor bouwrijpmaken. Bijlage nr. 131. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de gemeenteraad. Voor de uitvoering van werkzaamheden in de plangebieden Huizum-Bornia Camminghaburen-Zuid, Westeinde en Schilkampen is een aantal kredieten nodig. a. plangebied Huizum-Bornia. Ten behoeve van de ontsluiting van het terrein voor de nieuwe Vijverschool ten noorden van de Huizumerlaan dient de Klaas Hartsweg te worden doorge trokken. De kosten van dit werk worden overeenkomstig de voor U ter inzage gelegde begroting met bijbehorende situatietekening geraamd op 152.000,= (incl. B.T.W.). Deze kosten komen ten laste van het plan Huizum-Bornia (overig gebied) en kunnen worden gedekt binnen de sluitende grondexploi tatie van dit plangebied. b. plangebied Camminghaburen-Zuid. Op basis van het rapport "Waterbeheersing Camminghaburen" is de bouw van een tweede poldergemaal in Camminghaburen noodzakelijk. Dit gemaal komt in het zuidelijk gebied, direkt ten noorden van de Kurkemeer. De bouw kosten worden overeenkomstig de voor U ter inzage gelegde bearoting met bijbehorende situatieschets geraamd cp 230.000,(incl. B.T.W.). Deze kosten komen ten laste van het plan Camminghaburen-Zuid en kunnen wor den gedekt binnen de sluitende grondexploitatie van dit plangebied. c. plangebied Westeinde. Dit betreft de aanleg van de ontsluitingsweg naar het thans in aanbouw zijnde dagverblijf voor gehandicapten ten noorden van de Reinder Brols- mawei. De kosten van deze wegaanleg, incl. openbare verlichting, worden overeenkomstig de voor U ter inzage gelegde kostenbegroting geraamd op 127.000,-- (incl. B.T.W.) en kunnen worden gedekt ten laste van het Fonds ter dekking van nadelige exploitatiesaldi op grondplannen. d. plangebied Schilkampen. Vooruitlopende op de verdere aanleg van de verlengde Esdoornstraat dient het gedeelte tussen het gasontvangststation en de Kurkemeer van een rio lering te worden voorzien, mede in verbqnd met de in dit gebied voorge nomen scholenbouw. De aanlegkosten van deze riolering worden overeenkom stig de voor U ter inzage gelegde kostenbegroting met bijbehorende teke ning geraamd op 60.000,-- (incl. B.T.W.Deze kosten komen ten laste van het plan bedrijvengebied Schilkampen en kunnen worden gedekt binnen de sluitende grondexploitatie van dit gebied. Onder vermelding, dat de Commissie voor het Grondbedrijf zich met het vorenstaande kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 184