Nr. 4336. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage nr. 131) BESLUIT: I. tot de uitvoering van de volgende werkzaamheden a. het doortrekken van de Klaas Hartsweg; b. de bouw van een poldergemaal in Camminghaburen-Zuid; c. de aanleg van een ontsluitingsweg in Westeinde; d. de aanleg van een riolering in het verlengde van de Esdoornstraat; II. voor de uitvoering van de onder I. vermelde werkzaamheden kredieten van 152.000,— 230.000,— 127.000,— en 60.000,— beschik baar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare-vergade ring van Voorzitter. Secretaris. Aanvullend krediet voor de uitvoering van verbeteringswerkzaamheden aan het com plex 234 woningen Euterpestraat c.a. B (lage nr. 132. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Voor de verbetering van het complex 234 woningen Euterpestraat c.a. hebt U 0 28 augustus 1978 (bijlage nr. 299) een krediet van 1.422.250,beschikbaar g steld. De aanbesteding heeft als resultaat een bedrag van 1.528.339,te z en gegeven. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening h eft de aanvaardbare kosten voorlopig overeenkomstig dit bedrag vastgesteld. Er 1 derhalve een aanvullend krediet van (afgerond) 106.000,-- nodig. In het kader van onze intentie om daar waar mogelijk energie-besparende m atregelen te nemen is nagegaan of uitvoering van isolatiewerkzaamheden in aan- v lling op het reeds opgestelde verbeteringsplan voor dit complex tot de moge- 1 jkheden behoort. Naar aanleiding hiervan stellen wij U voor de betreffende wo- n igen van dubbele beglazing te voorzien, waarvoor een huurverhoging van 7,80 p r woning per maand zal worden gevraagd. De bewoners hebben hiermede ingestemd. In de kosten van isolatie, die het Rijk voorlopig op 254.415,-- heeft be- p aid, kan een bijdrage van 30 zijnde 76.324,-- worden verkregen. Rekening houdend met deze investering hebben wij het totale aanvullende kre- d et berekend op afgerond 360.500,254.415,106.000, Onder mededeling, dat de stukken voor U ter inzage zijn gelegd en de Commis- s e voor het Woningbedrijf met dit voorstel heeft ingestemd, geven wij U in over- w ging te besluiten overeenkomstig het hierbij afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 185