Nr. «84. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bij lage nr. 132) gelet op de Beschikking warmte-isolatie bestaande woningen; onder de voorwaarde dat geldelijke steun uit 's Rijks kas wordt verleend; I. een aanvullend krediet van 360.300,-- beschikbaar te stellen voor de uit voering van verbeteringswerkzaamheden aan het complex 234 woningen Euterpe- straat c.a. II. bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening uit 's Rijks kas een zo hoog mogelijke bijdrage in de kosten van isolatie-werkzaamheden aan het onder I. bedoelde complex aan te vragen en te aanvaarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris, - 2 - BESLUIT: Voorbereidingsbeslu.it ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een perceel grond aan de Prof.Mr. P.S. Gerbrandyweg, alsmede voor het plangebied "Wielenpolle". Bijlage no. 133- Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. I. Om medewerking te kunnen verlenen aan een bouwplan tot uitbreiding van het garagebedrijf van De Vrij B.V. aan de Prof.Mr. P.S. Gerbrandy weg hebt IJ op 13 maart 1978 (bijlage no. 93) voor het betreffende perceel een voorbereidingsbesluit genomen. Omdat dit plan niet meer voldeed aan de veranderde inzichten van genoemd garagebedrijf is thans een gewijzigd plan ingediend. Dit ge wijzigde schetsplan blijft globaal binnen de bouwmassa van het inder tijd ingediende schetsplan. Omdat deze uitbreiding, welke op de situatietekening in zwart is aangegeven, afwijkt van het geldende bestemmingsplan kan slechts medewerking worden verleend door middel van het nemen van een voor bereidingsbesluit. Alsdan wordt het mogelijk vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan te verlenen. In het kader van deze procedure zullen belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld bezwaren tegen het definitieve bouwplan in te dienen bij ons college. Volledigheidshalve merken wij op, dat de Woningstichting St. Joseph reeds heeft medegedeeld ook tegen de thans voorgestelde uitbreiding bezwaar te hebben. De bouwvergunning kan eerst worden ver leend nadat Gedeputeerde Staten verklaard hebben tegen het verlenen van genoemde vrijstelling geen bezwaar hebben. I Ten behoeve van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Wielen polle" hebt U op 2 april 1979 (bijlage no. 144) een voorbereidings besluit genomen. Aangezien het niet mogelijk is gebleken tijdig een ontwerp-bestemmingsplan voor dit plangebied ter inzage te leggen, zal de voorbereidingsbescherming voor dit gebied op korte termijn ver vallen. Wij achten het gewenst, dat voor dit gebied opnieuw een voorbe reidingsbesluit wordt genomen. Met toepassing van een voorbereidings besluit kunnen ongewenste ontwikkelingen in dit plangebied worden geweerd, terwijl daarnaast medewerking kan worden verleend aan bouw plannen die passen in de toekomstige structuur van dit gebied. Wij verwachten, dat het ontwerp-bestemmingsplan voor dit plange bied thans binnen een jaar ter inzage kan worden gelegd. Onder mededeling, dat de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening zich mei; het vorenstaande kan verenigen, stellen wij U voor ten aanzien van het terrein van het Garagebedrijf De Vrij B.V. aan de Prof.Mr. P.S. Gerbrandy weg, alsmede ten aanzien van het plangebied Wielenpolle een voorbereidings besluit te nemen, door te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 186