No. 4385. BESLUIT Aankoop diverse percelen. Bijlage no. 134. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de gemeenteraad. De eigenaren van de in onderstaande staat vermelde percelen zijn bereid deze eigendommen aan de gemeente te verkopen voor de eveneens in deze staat genoemde prijzen. No. Plaatselijke aanduiding Kadastrale bekendheid van het perceel Grootte Oldegalile├źn 107 Leeuwarden, F 1993, 5365 28 ca en 37 ca 20.875,- Leeuwarden, G 12942 160 ca 40.000,-- De verwerving van deze percelen is voor de gemeente van belang, omdat zij enodigd zijn voor de realisering van een (toekomstig) bestemmingsplan of voor egaanleg Wij achten de aankoopsommen (welke deels door taxatie en deels op basis van onderhandeling tot stand zijn gekomen), alsmede de bedingen waaronder de eigen domsoverdrachten overigens kunnen plaatsvinden, aanvaardbaar. De hiervoor omschreven percelen zijn op de ter inzage gelegde tekeningen oodomlijnd of roodgekleurd aangegeven. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inzage worden elegd. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; overwegende, dat het wenselijk is met betrekking tot het perceel en het gebied zoals hierna omschreven een voorbereidingsbesluit te nemen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no. 133); gelet op artikel 21, eerste, tweede en vierde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; I. te verklaren, dat voor een perceel aan de Prof.Mr. P.S. Gerbrandy- weg een herziening van het bestemmingsplan "Lekkumerend" wordt voorbereid, nader aangegeven met een zwarte stippellijn op de bij dit besluit behorende tekening nr. 507-8; II. te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het ge bied begrensd door Aldldnsdyk, Wijde Greuns, Potmarge en Drachtstei weg, nader aangegeven met een zwarte stippellijn op de bij dit besluit behorende tekening nr. 13-6 (plan Wielenpolle Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Prijs 2. Achter de Hoven 16b

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 187