No. 4386 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no. 134 BESLUIT: I. aan te kopen van 3oh. Westerhof, wonende te Hardegarijp, Rijksstraatweg 134-136, twee aan de Oldegalileën gelegen perceeltjes grond, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie F, nummers 1993 en 5365, groot respec tievelijk 28 ca en 37 ca, waarop het inmiddels afgebroken pand voor heen plaatselijk bekend Oldegalileën 107 was gebouwd, voor een koopsom van 20.875,en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. vooruitlopende op de definitieve eigendomsoverdracht verleent de ver koper aan de gemeente Leeuwarden het recht om vrijelijk over het onroerend goed te beschikken met ingang van 7 maart 1980; 7. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeu warden vanaf het moment van het tot stand komen van dit besluit; 8. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeu warden; 9. ingaande 7 maart 1980 tot de datum van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht zal door de gemeente Leeuwarden aan de verkoper over de koopsom een rente worden vergoed, berekend naar 9% per jaar; II. het onder I. bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 188