No. 4386 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no. 134 BESLUIT: I. aan te kopen van 3. Boomsma, wonende te Leeuwarden, Westersingel 10, het perceel met opstal, plaatselijk bekend Achter de Hoven 16 b, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 12942, groot 160 ca, voor een koopsom van 40.000,-- en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel met opstal worden geheven, voor reke ning van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeu warden vanaf de dag van het verlijden van de akte van eigendomsover dracht; 7. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 8. met ingang van 3 maart 1980 tot de datum van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht zal door de gemeente Leeuwarden aan de verkoper over de koopsom een rente worden vergoed, berekend naar 9% per jaar; II. het onder I. bedoelde perceel onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 189