It - 8 - Voor dekking van de kosten van 15.610,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van wijkaccommodaties Wij stellen IJ voor de gemeentebegroting en de begrotingen van het Woningbedrijf, de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Sport en Recreatie voor het dienstjaar 1980 te wijzigen overeenkomstig de ter inza ge gelegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Vaststellen exploitatiekostenbedrag ex art. 55 bis der Lager-onderwijs- wet 1920 voor het openbaar gewoon lager onderwijs voor 1980. Bijlage no. 56. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de gemeenteraad. Ingevolge artikel 55 bis, eerste lid van de Lager-onderwijswet 1920 moet de Gemeenteraad vóór 1 maart van elk jaar het bedrag vaststellen, dat per leerling van de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs beschikbaar wordt gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55, onder e tot en met h, p en r, van genoemde wet, alsmede van de kosten van instandhouding. Dit bedrag vormt de grondslag voor de exploitatiekostenvergoedingen aan de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs. Uit het voor IJ ter inzage gelegde overzicht blijkt, dat voor 1980 de kosten voor het openbaar gewoon lager onderwijs naar raming 1.967.540,gedeeld door 3830 is 513,72 per leerling zullen be dragen. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met 34,75 voor administratiekosten, zijnde het door de Minister vastgestelde minimum bedrag. Ingevolge het bepaalde in artikel 103, vijfde lid van de Lager- onderwi j swet 1920 verlenen Burgemeester en Wethouders op verzoek van de schoolbesturen en onder voldoende borgstelling een voorschot op de hun toekomende exploitatievergoeding ter grootte van het per leerling beschikbaar gestelde bedrag, gerekend over het gemiddeld aantal leerlingen over het afgelopen jaar, zo nodig vermeerderd met de verschuldigde onroerend goedbelasting en erfpacht. Blijkens de bij de stukken ter inzage gelegde brief van 28 december 1979 heeft het exploitatiekostenbedrag de instemming van de Schoolraad voor het openbaar gewoon lager onderwijs. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Onderwijs zich met dit voorstel kan verenigen geven wij U in overweging te besluiten overeen komstig het hierna opgenomen ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 18