Aankoop van drie onder Boksum gelegen percelen weiland. Bijlage 135. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaar van de drie op de ter inzage gelegde teke ning met een rode kleur aangegeven, onder Boksum gelegen percelen weiland er gezamenlijke grootte van 7.01.10 ha overeenstemming bereikt omtrent de overdracht daarvan aan onze gemeente. De verwerving van deze percelen is noodzakelijk in verband met de toe- omstige aanleg van de zuidtangent en de aansluitingsweg van de industrie gebieden aan de westzijde van de stad. De te betalen koopsom is vastgesteld op in totaal 335.022,50, bere kend naar 4>75 per ca (vrij van pacht). Wij achten deze prijs aanvaardbaar voor de gemeente. De eigendomsovername kan overigens onder de gebruikelijke ladingen plaatsvinden. Het advies van de Commissie voor Grondbedrijf zal mede ter inzage worden gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge- f rukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 190