4. verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van verbeteringswerkzaamheden aan de schoolvvoning te Hempens. Bijlage no. 136. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de gemeenteraad. Gebleken is, dat aan de schoolwoning te Hempens verbeteringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Het betreft hier in hoofdzaak onderhoud, waarvoor geen huurverhoging kan worden gevraagd. Het betegelen van de douche-cel en het aanbrengen van dubbele beglazing zijn echter geriefsverbeteringen, waarvoor met de huurder een huurverhoging van 26,^5 per maand is overeengekomen. Met de uitvoering van de werkzaamheden is een totale investering van 11.631,20 gemoeid. Het niet door de huurverhoging gedekte deel van de kapitaal- lasten van deze investering ad 1.170,kan worden gedekt ten laste van het begrotingsoverschot voor 1980. De commissie voor het Woningbedrijf kan zich met dit verbeteringsplan verenigen. Onder mededeling, dat de stukken voor U ter inzage zijn gelegd, geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierbij afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris. No. 4387. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no. 135); BESLUIT I. aan te kopen van G.J. Baarda, wonende te Blessum, Buorren 4, drie onder Boksum gelegen percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Deinum, sectie D, nummers 1083, 163 en 590, groot respectievelijk 3.48.80 ha, 1.96.30 ha en 1.56.00 ha, welke percelen op de bij dit be sluit behorende tekening roodgekleurd zijn aangegeven, voor een prijs van in totaal 333022,50 en verder onder de volgende bedingen: 1. de percelen worden overgedragen met alles wat daarop of daarin aan wezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van pacht, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. de onder I. bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 191