No. 4391 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no. 137 BESLUIT: I. aan te kopen van H. Kramer, wonende te Leeuwarden, Badweg 2, de onverdeelde helft in de volle eigendom van een perceel tuingrond met de daarop aanwezige opstallen aan de Badweg, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie F, nummer 423, geheel groot 1.07.40 ha, voor een prijs van 194.830,en verder onde de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aan wezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daar aan verbonden rechten, doch vrij van hypotheek, beslag, pacht en huur; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigen domsoverdracht; 3. de gemeente Leeuwarden zal aan de verkoper over de koopsom een rente vergoeden van 8% per jaar over de periode van 6 februari 1980 en de datum van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht; 4. de verkoper behoudt, zolang de gemeente Leeuwarden het onroerend goed niet ten behoeve van de uitvoering van haar plannen nodig zal hebben het recht van voortgezet gebruik daarvan, waarvoor hij tot 1 februari 1981 geen vergoeding verschuldigd zal zijn; 5. de verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 6. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 7. de kosten van overdracht komen geheel voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I. bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergaderin van Voorzitter, Secretaris Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de Stuurgroep "Huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens" voor het jaar 1980. Bijlage no. 138. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de gemeenteraad. Voor de werkzaamheden van de Stuurgroep "Huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens" hebt U voor de jaren 1976 t/m 1979 de nodige kredieten (bijlage 54/ 1977 en bijlage 4.89/ 1978) beschikbaar gesteld, op basis van een volledige vergoeding door het Rijk. De werkzaamheden hebben zich in deze periode met name toegespitst op het bijzondere onderzoek naar de huisvestings situatie van de groep één en tweepersoonshuishoudens, waarvan de resultaten U bij de Nota Woningbouwbeleid 1979 en de Nota van beleidsaanbevelingen van de Stuurgroep "H.A.T." zijn aangeboden (bijlage no. 122). De daaraan verbon den conclusies hebt U vervolgens aanvaard. Voorts heeft de Stuurgroep zich in de afgelopen periode bezig gehouden met het stimuleren en financieren van haalbaarheidsonderzoeken naar de mogelijkheid van realisering van projecten voor de groep kleine huishoudens. Met de Stuurgroep zijn wij van mening, dat er in dit kader voldoende taken liggen, die nog opgepakt moeten worden, terwijl daarnaast werkzaamheden moeten worden afgerond, waaronder het aanvul lende onderzoek naar de huisvestingssituatie van studenten. De hoogte van de stuurgroepbegroting is evenals voorgaande jaren afgestemd op een basis bedrag van 20.000,-- verhoogd met 1,-- per inwoner. Deze begroting ligt evenals de overige stukken voor U ter inzage. Gelet op het belang van nader onderzoek geven wij U in overweging, van de door de Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gebo den mogelijkheid om in het jaar 1960 een rijksbijdrage voor het stuurgroep- werk te vragen, gebruik te maken, door te besluiten overeenkomstig het hier bij afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.CJ.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 193