No. 4393. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (hijlage no. 139); gelet op artikel 171 van de gemeentewet; BESLUIT de door de Stichting ten behoeve van de bouw en exploitatie van parkeer garages in Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, aan de gemeente gedane schenking in de vorm van een aantal gemetselde bloembakken met zitbanken op het Wilhelminaplein onder dankzegging aan de schenkster te aanvaarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. I Secretaris. langaan van een geldleningsovereenkomst met de Koninklijke Vereeniging "De IJsclub" te Leeuwarden. jlage no. 140. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. In het kader van de bouw van de ijshal in Leeuwarden, heeft de oninklijke IJsvereniging "De IJsclub te Leeuwarden 200.000,een edeelte van de opbrengst van het aan de gemeente verkochte ijsbaanter- ein met opstallen aan de Bleekerstraatbestemd voor het verstrekken an een 20-jarige, 7 rentende vaste geldlening aan de gemeente. Bij brief van 15 december 1978 heeft het bestuur van genoemde ver- niging ons medegedeeld, dat de haar uit de lening ter beschikking omende middelen zullen worden gebruikt voor aktiviteiten rond het jsgebeuren in- of buiten de ijshal. Wij stellen U voor de geldlening aan te gaan en terzake te beslui- en overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 195