Nr. 4394. BESLUIT Bijlage nr. 141. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Bij besluit van 28 december 1979 heeft de Minister van Volkshuisvesting en Ru mtelijk Ordening op grond van de Beschikking Geldelijke Steun Stadsvernieuwing 1977 voor het plan Oldegalileën een bijdrage van 6.070.000,-- verleend. Daaren- bc en kan worden gerekend op een bijdrage van 1.282.000,van de Minister van V' iksgezondheid en Milieuhygiëne voor het vernieuwen van rioleringen. Voor een aantal werken zijn de plannen uitgewerkt en kostenramingen opgezet. D betreffen de volgende werkzaamheden: 1 Asterblok (Asterstraat e.o.) Ir dit blok kan worden gestart met het vernieuwen van de riolering in de Aster- si raat en in de Pioenstraat (gedeelte tussen Oldegalileën en het kruispunt met de Vi Llem Sprengerstraat)e.e.a. zoals aangegeven staat op tekening nr. 04-70-01, v\ lke voor U bij de stukken ter inzage is gelegd. De kosten van dit werk worden g raamd op 110.000,--, inclusief een bedrag van 17.500,-- voor het herstraten v n de verharding boven de rioolsleuf, en kunnen worden gedekt uit de door de Mi- n ter van Volksgezondheid en Milieuhygiëne toegezegde bijdrage voor uitvoering va- rioleringswerken. 2 Blok Geel. 3 Mariahof. I zijn besluit tot aanwijzing van Oldegalileën tot ISR-gebied heeft de Minister v n Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de toelichting op de correcties g steld, dat de nog te maken kosten in de zgn. "witte vlekken" (waaronder ook Ma- r ahof valt) onder de ISR vallen. Voor de aanleg van de ontsluitingsweg met rio lering e.d. hebt U op 27 juni 1977 een krediet van 100.000,-- beschikbaar ge- s eld. Van dit krediet is rond 40.000,-- besteed. De nog uit te voeren werken, z als straataanleg (ged.), aanleg openbaar groen en openbare verlichting, worden t; ans geraamd op 115.500, zodat een aanvullend krediet van 55.500,nodig i De thans nog te maken kosten kunnen ten laste worden gebracht van het door de g noemde Minister beschikbaar gestelde werkkapitaal. 4 Blok Zwart. vernieuwen rioleringen 145.000,-- st raatverbeteringswerken - 150.000,-- groenvoorzieningen - 40.000,-- openbare verlichting (raming) - 55.000, 1 aal DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 198C ("bijlage nr. 140); met de Koninklijke Vereeniging "De IJsclub" te Leeuwarden een 20-jarige, 7 rentende geldlening aan te gaan, groot 200.000,tegen een koers van 100 en verder onder de voorwaarden, vermeld in de "bij dit "besluit behorende ontwerp-overeenkomst van geldlening. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Beschikbaar stellen van kredieten t.b.v. de uitvoering van straatverbeteringswer- ken e.d. in het rehabilitatiegebied Oldegalileën. H er kan de riolering in de Meidoornstraat worden vernieuwd, e.e.a. zoals staat a igegeven op tekening nr. 04-72-01, welke eveneens voor U bij de stukken ter in- z je is gelegd. Met inbegrip van het eenmaal herstellen van de bestrating boven rioolsleuf worden de kosten geraamd op 88.000,welke kunnen worden be- s reden uit de door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne toegezegde b jdrage. Voor het reeds vernieuwde riool in een gedeelte van de Leliestraat d ent nog een krediet van 24.000,-- beschikbaar te worden gesteld ten laste van h t stadsvernieuwingsplan Oldegalileën. Een tekort op dit plan kan worden gedekt t< n laste van de voor stadsvernieuwing beschikbare middelen. D'.t blok valt ingevolge het besluit van de Minister van Volkshuisvesting en Ruim- t ijke Ordening van 21 september 1978 op grond van de Beschikking geldelijke eun rehabilitatie voor wat betreft de Anjelierstraat, de Violenstraat en de A eleistraat niet onder de ISR. De omliggende straten vallen echter wel onder de- z regeling. De grens tussen deze gebieden, alsmede de uit te voeren werken, staan vermeld op de voor ter inzage gelegde tekening nr. 04-69-01. De uit te voeren werkzaamheden zijn: 390.000,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 196