Op basis van vorenvermeld besluit komt van dit totaalbedrag 171.000,-- ten las te van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ten laste van de ISR komt 124.000, waarvan 64-.000,-- voor rekening van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en 60.000,-- voor rekening van het Minis terie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Een bedrag van 95.000,— komt ten laste van het Stadsvernieuwingsplan Oldegalileën. Een tekort op dit plan kan worden gedekt ten laste van de voor stadsvernieuwing beschikbare midde len. 5. Blok Paars. Op 27 november 1978 hebt U een krediet van 500.000,— beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de straten in dit blok, waarbij het leggen c.q. maken vari grondtegels ter plaatse van de toegangen tot de woningen en geprefabriceerde be tonelementen uit het plan zijn geschrapt. In de loop van vorig jaar zijn de rio leringswerken tot een bedrag van 175.000,-- uitgevoerd. Wegens inmiddels opge treden prijsstijgingen dient voor de uitvoering van de nog te maken straatverbe- teringswerken een aanvullend krediet van 42.250,-- te worden verstrekt. De tota le kosten van dit blok zullen ten laste van de ISR komen. Gelet op de aard en de omvang van de werken en de noodzaak tot een spoediqe uitvoering hiervan, achten wij het gewenst deze werken onderhands aan te besteden, Onder vermelding, dat de Commissie voor Openbare Werken zich met het voren staande kan verenigen, geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris Nr. 4395. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bij lage nr. 141) BESLUIT: tot uitvoering van de volgende straatyerbeteringswerken e.d. in het rehabili- tatiegebied Oldegalileën: a. vernieuwen riolering in het Asterblok, overeenkomstig tekening nr. 04-70-01 b. vernieuwen riolering in Blok Geel, overeenkomstig tekening nr. 04-72-01; c. straataanleg e.d. in het gebied Mariahof, overeenkomstig tekening nr. 04-63-01; d. vernieuwen riolering en straatverbetering in Blok Zwart, overeenkomstig tekening nr. 04-69-01; a. voor het uitvoeren van de onder I. vermelde werkzaamheden, incl. het ver nieuwen van de riolering in een gedeelte van de Leliestraat (blok Geel), kredieten beschikbaar te stellen van respectievelijk 110.000,--, 112.000, 390.000,— en 55.*00, b. voor de straatyerbeteringswerken in Blok Paars een aanvullend krediet van 42.250,beschikbaar te stellen; III. Burgemeester en Wethouders te machtigen de uitvoering van de onder I. ver melde werken onderhands aan te besteden en op te dragen aan een nader door hen aan te wijzen aannemer voor een nader overeen te komen prijs. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 197