No. 1688. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 56); gelet op het bepaalde in de artikelen 55 bis, 101 en 103 van de Lager-onderwijswet 1920; BESLUIT voor het jaar 1980: a. het bedrag, dat per leerling van de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs beschikbaar wordt gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55» onder e tot en met h, p en r, van de Lager-onderwijswet 1920, alsmede de kosten van instandhouding (exploitatiekosten), te bepalen op 513 7 2 b. het bedrag ter bestrijding van de administratiekosten voor het bijzonder gewoon lager onderwijs te bepalen op 3475 per leerling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Vacature in het bestuur van de Stichting Volkscrediet. Bijlage no. 57. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de gemeenteraad. Op 1 januari 1980 is de heer H. Jansma als lid van het bestuur van de Stichting Volkscrediet periodiek afgetreden. De heer Jansma is indertijd op grond van artikel 5 van de statuten van deze stichting door U benoemd op voordracht van ons college. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het huishoudelijke regl ment van de stichting zijn aftredende leden terstond herkiesbaar. Ter voorziening in de vacature dragen wij U ter benoeming voor de heer H. Jansma, raadslid van de gemeente Leeuwarden. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 19