Subsidiëring van het vrijwilligerswerk ten behoeve van bejaarden over het jaar 1979. Bi lage nr. 14-5, Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. In de vergadering van 6 augustus 1979 hebt U besloten om aan de Stichting Be iaardenwerk Leeuwarden over 1978 een subsidie van 4.999,80 beschikbaar te stHen ten behoeve van het vrijwilligerswerk voor bejaarden in de dorpen en ge- isoleerde buitenwijken volgens de onderstaande verdeling: Wirdum, open bejaardenwerk 725,40 W. 'dum, bejaardensociëteit - 487,40 Goutum - 655,40 b ;kum - 601,40 Wytgaard - 563,40 Westeinde - 737,40 Aldlan - 1.229,40 f==4.9|9A8g Deze bedragen waren opgebouwd uit de volgende componenten: a vast basis-bedrag van 350,per sociëteit; b toeslag van 2,per zelfstandig wonende bejaarde in de wijk c.q. het dorp; c gelijke verdeling van het daarna resterende bedrag over de diverse bejaarden sociëteiten Over de verdeling van de stelpost voor 1979 heeft de Raad voor Bejaardenaan- g( i.egenheden aan ons het volgende advies uitgebracht: a het vaste basis-bedrag ad 350,over 1978 optrekken tot maximaal 500,--; b evenals in 1978: een toeslag van ƒ2,-- per zelfstandig wonende bejaarde in de wijk c.q. het dorp verlenen. Een optrekking van het basis-bedrag tot 500,-- is binnen de maximale ruim- t' van 5.000,-- niet mogelijk. Rekening houdend met de onder b genoemde toeslag per zelfstandig wonende bejaarde en ervan uitgaande dat de maximale ruimte niet m< j worden overschreden, stellen wij U voor het vaste basis-bedrag op te trekken tot 450,per sociëteit. M< t de toeslag van 2,per zelfstandig wonende bejaarde in de wijk c.q. het di rp kunnen wij instemmen. Uitgaande van een vast basis-bedrag van 450,en de hierbovengenoemde tceslag, welke gebaseerd is op de bevolkingsgegevens per 1 januari 1979, komen i t de volgende verdeling: W jk/Dorp Aantal zelfstan Basis Toeslag Totaal dig wonende bejaar bedrag den per 1-1-79 a Wirdum (open be- 118 ^50,- - 236,- 686 jaardenwerk) b Wirdum (bejaar 450,- 450,— densociëteit) c Goutum 93 450,- 186,— 636,— d Lekkum 52 450,- 104,— 554,- e. Wytgaard 40 450,- 80,— 530,— f Westeinde 166 450,- - - 332,- 782,— g Aldlan 426 450,- 852,— - 1 .302,— Totalen 895 £3.150^- 0^790^— Uit deze postopzet blijkt dat er niet - zoals in 1978 nog het geval was - een be drag resteert dat alsnog gelijkelijk verdeeld zou moeten worden over de diverse bejaardensociëteiten - - - - -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 201