Het totale bedrag van 94-0,-- dient als subsidie beschikbaar gesteld te worden aan de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden, die de gelden dan door moet be talen aan de betrokken wijken c.q. dorpen. Het hierboven genoemde subsidie ad 4.94-0,kan gedekt worden uit de door de Gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen in de begroting voor het jaar 1979 ten behoeve van het vrijwilligerswerk voor bejaarden (volgnr. 570/1). Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden is gehoord, stellen wij U voor het subsidie ad 4-.94-0,-- via de Stichting Bejaardenwerk Leeu warden beschikbaar te stellen en te verdelen overeenkomstig het hierbij gaande ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. Nr. 4470. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN: Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bij lage nr. 14-5); BESLUIT: a n de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden over het jaar 1979 een subsidie van f\.9k0 -- beschikbaar te stellen ten behoeve van het vrijwilligerswerk voor be- j.arden'in dorpen en geïsoleerde buitenwijken volgens de onderstaande verdeling: Gdtum Lf- <kum A dlan 686,' 4-50,- 636,- 554-,- 530,- 782,- 1.302, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 - Wi-dum, open bejaardenwerk W :dum, bejaardensociëteit W; tgaard W. steinde

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 202