Bijlage no. 146 Leeuwarden, 20 maart 1980. Subsidiëring Stichting Verzetsmuseum Friesland. Aan de Gemeenteraad. Bij brief van 26 juli 1979 heeft de Stichting Verzetsmuseum Friesland verzocht om een eenmalige gemeentelijke bijdrage van 25.000,ten oe- hoeve van de realisering van het Verzetsmusum in de Kanselarij te Leeuwar den. Voor de inrichting en de aanpassing van de nodige ruimte werd voors hands uitgegaan van een investering van 80.000,terwijl voor de aan schaf van inventaris rekening werd gehouden met een uitgaaf van 75.000, De financiering van dit bedrag kon worden gedekt door een geldlening van ƒ80,000,en een bijdrage k fonds perdu van het Prins Bernhard Fonds van 75.000,De exploitatie van het Verzetsmuseum kon sluitend worden ge- maect door een subsidie van 60 van de provincie Friesland en 40 van de Stichting Friesland 1940 - 1945 in het jaarlijks exploitatietekort. Tijdens de aanpassingswerkzaamheden bleek, als gevolg van de slechte staat waarin de Kanselarij verkeerde, nog rond 75.000,extra nodig te ziii voor onder andere stucadoorswerk en het vernieuwen van de electrische installatie. Naast een beroep op de gemeente Leeuwarden heeft men eveneens een aantal individuele leden van de Vereniging Friesland 1940 - 1945 ver zocht om in het tekort bij te dragen. Tijdens de behandeling van het sub sidieverzoek van de Stichting Verzetsmuseum Friesland in de Culturele Raad bleek, dat een bij de opening van het Verzetsmuseum ontvangen schenking van de Rabo Bank van 100.000,door het stichtingsbestuur is bestemd voor de aankoop van de aanvankelijk in bruikleen ontvangen museumcollectie ter waarde van 75.000,en dat de resterende 25.000,zijn bestemd voor nieuwe noodzakelijk geachte voorzieningen, die in verband met de moeilijke start van het museum niet waren geraamd. Dit was voor de Culturele Raad reden om te adviseren het verzoek af te wijzen, overwegende, dat het besteden van 25.000,voor niet geraamde voorzieningen een kwestie van prioriteitsstelling van het stichtingsbestuur |is. Hoewel wij begrip hebben voor het advies van de Culturele Raad, menen wi toch hierin niet mee te moeten gaan. Gezien de doelstelling van dit in zijn opzet alleszins geslaagde museum en de betekenis daarvan voor Leeuwarden, en voorts gelet op ie moeilijke startsituatie waarin het Verzetsmuseum verkeert stellen wij voor aan de Stichting Verzetsmuseum Friesland een eenmalig waarderingssubsidie van 25.000,toe te kennen. Dit bedrag kan worden gedekt ten laste van de post onvoorzien. Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Branisma Burgemeester. W.J.G. Reurner Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 203