No. 4471. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no. 146 BESLUIT aan de Stichting Verzetsmuseum Friesland een eenmalig subsidie toe te kennen van 25.000, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Planologische ontwikkeling met betrekking tot de zgn. Smidsbuurt deel uit makend van het plangebied "Huizum-West" Bijlage no. 1A7 Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Met betrekking tot verdere planontwikkeling van "Huizum-West" hebt U in Uw vergaderingen van 16 mei en 5 juni 1978 het structuurrapport Huizum-West aanvaard als basis voor de verdere ontwikkeling van dit deel van de stad. Het gebied begrensd door de Schrans, Raadhuisstraat, Hofstraat, Leeuwarderstraat en Hollanderdijk maakt daarvan deel uit. In dit verband zal vorenbedoeld gebied verder aangeduid worden als "Smidsbuurt". Tijdens de planvoorbereiding heeft de Verenigde Bedrijven De Leeuw/Oellema B.V. te Gorredijk een schetslan ingediend, inhoudende de bouw van kantoren met winkelaccommodatie alsmede 28 woningen. Dit bebouwingsplan is gesitueerd in de noord-oostelijke hoek van dit plangebied. Tevens is in dit plan opgeno men het bedrijf van Schuhmacher. Dit bebouwingsplan kan echter alleen dan gerealiseerd worden indien de gemeente zich bereid verklaart haar eigendommen in dit plandeel over te dragen. Alhoewel de studie ten aanzien van het totale deelgebied 1 van Huizum-West nog niet is afgerond, menen wij, dat de Smidsbuurt zonder bezwaar afzonderlijk van de overige onderdelen behandeld kan worden. In het kader van de behandeling van het struktuurrapport "Huizum-West" is aan de gronden waarop het schetsplan zich concentreert de kwalificatie "winkels/dienstverlenende bedrijven" toegedacht. In de door U op 19 februari 1979 vastgestelde taakomschrijving is ten aanzien van de Smidsbuurt vermeld, dat de projectgroep voor dit gebied voorstellen moet doen over de bestemming en in richting waarbij een zakelijke bestemming tot de mogelijkheden moet behoren. De projectgroep heeft met het oog op deze beleidsuitspraak het accent gelegd op een bestemming in de kantoor-winkel-en bedrijfssfeer met een bescheiden woonfunctie. Uit het overleg met de betrokken bevolking is naar voren gekomen dat de gedachten in hoofdzaak uitgaan naar een woonfunctie met een beperkte winkel en kantoorbestemming. Wat de verschillen in uitgangspunten aangaat, verwijzen wij U overigens naar het hierop betrekking hebbende tekstgedeelte uit het studierapport, deelgebied I van Huizum-West. Bezien we de verschillende modellen op hun financiële merites, dan moet gesteld worden, dat zowel het model van de projectgroep als dat van contact groep slechts gerealiseerd kan worden met behulp van aanzienlijke rijkssub sidies. Deze subsidies zijn hoofdzakelijk nodig ten behoeve van de aankoop- kosten, inclusief bedrijfsschade. Het is bekend, dat de middelen van het be trokken ministerie beperkt zijn. In verband met de omstandigheid, dat de gemeente Leeuwarden reeds subsidies ontvangt in het kader van de Interim- Saldoregeling moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat op korte termijn geen bedragen hiervoor zullen kunnen worden verkregen. Een en ander zou er in resulteren, dat de gemeente globaal tenminste 3.000.000,-- uit eigen middelen dient te voteren. Wij achten deze oplossing in de gegeven omstandigheden in verhouding tot het te dienen belang niet verantwoord. Wij prefereren de invulling van een bestemming door derden, waarin het inge diende schetsplan voorziet. Dit impliceert, dat geen beroep behoeft te worden gedaan op de beperkte overheidsgelden. Wij merken voorts op, dat het bebouwingsmodel van De Leeuw/Oellema in vergelijking met het projectgroep model uitgaat van plm 1300 meter meer bruto-vloeroppervlak terwijl vijf woningen minder zijn geprojecteerd. Wij zijn bij afweging van alle belangen tot de conclusie gekomen dat een in hoofdzaak kantoor/winkel/bedrijfsbestem- ming met een bescheiden woonfunctie, zoals in bedoeld schetsplan tot uit drukking komt, aan de periferie van de binnenstad uit planologisch oogpunt verantwoord is te achten. Met name is zulks van belang ten behoeve van kantoren c.q. bedrijven die relaties onderhouden met de binnenstad.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 204