-2- De kantoor- winkel- en bedrijfsfunctie is zoveel mogelijk op de Schrans ge richt, terwijl de woonfunctie uit functionele overweging is geprojecteerd in de afbouw van het kantoorgedeelte naar de aanliggende woonbebouwing aan de Hollanderdijk en aan de Hofstraat. Ook een hoogte van plm 19 meter achten wij op dit punt in verhouding tot de bestaande bebouwing uit stede bouwkundig oogpunt aanvaardbaar. Wij tekenen hierbij aan, dat een kantoor functie op deze plaats wat de afwikkeling van het verkeer in de spitsuren betreft, beoordeeld moet worden in het licht van de toekomstige verkeers- structuur in het aangrenzende plangebied "Huizum-Sixma"Van parkeer overlast ten nadele van de woonfunctie in Huizum-West zal als gevolg van deze bestemming geen sprake zijn, omdat het bebouwingsplan voorziet in een parkeerkelder. Overigens menen wij, dat in de gehele Smidsbuurt op vol doende wijze in parkeerruimte wordt voorzien. Wij wijzen er voorts op dat er geen verschil van inzicht bestaat omtrent de bestemming en inrichting van het westelijk deel van de Smidsbuurt. Wij kunnen ons aan deze planopzet conformeren. Onder de mededeling, dat de meerderheid van de Commissie voor de Ruim telijke Ordening zich met dit voorstel kan verenigen, stellen wij U voor ten behoeve van de ontwikkeling van de Smidsbuurt model 3 met de hierop geënte stedebouwkundige randvoorwaarden te accepteren als basis voor het ontwerp- bestemmingsplan voor dit plandeel. In dat kader kan het bouwplan van De Leeuw/Oellema worden gerealiseerd. Voorts stellen wij voor ons college te machtigen met betrokkene te onderhandelen over de verkoop van de benodigde gemeente-eigendommen en te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. No. 4544- DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no. 147); BESLUIT: I. ten behoeve van de ontwikkeling van het planonderdeel de "Smids buurt" het bij dit besluit behorende en alszodanig gewaarmerkte model 2 met de hierop geënte stedebouwkundige randvoorwaarden als basis te aanvaarden voor een te ontwerpen bestemmingsplan; II. Burgemeester en Wethouders te machtigen om met de Ver. Bedrijven De Leeuw/jellema B.V. te Gorredijk te onderhandelen omtrent de verkoop van de benodigde gemeente-eigendommen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 205