Verbeterd exemplaar. Vaststellen van de toekomstige functionele structuur en stedebouwkundige uit- erking voor het gebied Cambuursterpad Bijlage nr. 148. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Inleiding. Voor het gebied Cambuursterpad wordt momenteel een uitvoeringsplan in de zin van de Interim Saldoregeling (i.S.R.) voorbereid, dat nog dit jaar bij de linister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ter goedkeuring kan /orden ingediend. Een en ander geschiedt ter uitvoering van Uw besluit van 25 uni 1979, nr. 8965 en de daarop genomen beslissing van genoemde bewindsman d.d. 27 december 1979, nr. 544. Alvorens tot de definitieve uitwerking te kunnen komen is het nodig dat le toekomstige functionele structuur en stedebouwkundige uitwerking door U jordt vastgesteld, zeker nu er op dit punt verschillen bestaan tussen de pro- ect- en contactgroep. De in het gebied werkzame projectgroep doet hierover n een gelijknamig rapport en de daarbij behorende "Bijlage Cambuursterpad" /elke reeds in Uw bezit zijn nadere voorstellen, waarbij ook inzicht wordt verschaft in de verschillen die er nog bestaan met de in de buurt levende ideeën en wensen en de wijze waarop het overleg met de bevolking is gevoerd, an die zijde is het rapport "Eindverslag woonomgeving d.d. november 1979" .angeboden, waarin de wensen van de buurtbewoners ten aanzien van de inrich- ing van de omgeving zijn weergegeven. Dit rapport is voor U bij de stukken er inzage gelegd. De projectgroep heeft zich bij haar werkzaamheden laten leiden door de aitgangspunten welke zijn geformuleerd in de bij Uw besluit van 25 juni 1979 jehorende rapporten. De nog aanwezige verschillen tussen project- en contact groep hebben met name betrekking op de concrete uitwerking van enkele uit gangspunten. Er kan echter niet meer gesproken worden van principële ver- chillen op de hoofdlijnen. In de loop van de voorbereidingstijd, die reeds iateert van eind 1976, zijn de plannen steeds weer op elkaar afgestemd en amengevloeidAlvorens nader in te gaan op de nog aanwezig discussiepunten, ie vooral betrekking hebben op de situering van de parkeerplaatsen en de ate van inrichting van de woonomgeving, willen we eerst een aantal andere unten onder Uw aandacht brengen. egrenzing. De thans aan de orde zijnde rapportage heeft alleen betrekking op het ebied Cambuursterpad ten oosten van de Bleeklaan. Het omvat derhalve niet iet gebied Oostersingel, waarvoor een afzonderlijk bestemmingsplan in voor- ereiding is. De beslissing die de minister heeft genomen, inhoudende een oezegging dat het rijk het negatieve saldo voor zijn rekening zal nemen eeft daarentegen betrekking op het gebied inclusief de Oostersingel. Het te aken ontwerp-plan zal dan ook tevens dit gebied dienen te omvatten. erkeersstructuur In Uw vergadering van 21 april a.s. zullen wij U voorstellen het ver- leersstructuurplan Schil-Oost vast te stellen. Genoemd plan hebben wij voor U ij de stukken ter inzage gelegd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 206