Nr. 4577. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage nr. 148); BESLUIT ls uitgangspunt voor de toekomstige functionele structuur en stedebouwkundige itwerking van het gebied Cambuursterpad te kiezen voor de opzet, zoals is eergegeven op de kaarten 11N3-36, 38a en 39a, met dien verstande dat: het op te stellen uitvoeringsrapport tevens het gebied Oostersingel dient te omvatten; bij de herindeling van de De Ruyterweg uitgegaan wordt van Structuurmodel I (figuur 15), opgenomen in het rapport "Verkeersstructuur Schil-Oost d.d. september 1979". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 209