Wij stellen U voor op basis van de offerte van het N.E.I. in te stemmen met het houden van een vooronderzoek naar de behoefte aan kantooraccommodatie in Leeuwarden door de Stichting Het Nederlands Economisch Instituut. In de begroting voor 1980 is geen dekking aanwezig voor deze aktiviteit. De investering zal naar onze mening in 3 jaar dienen te worden afgeschreven, het geen een jaarlijkse last van 22.500,(rente 9 met zich meebrengt. Wij stellen U voor het bedrag voor 1980 te dekken ten laste van het begrotingsover schot. Voor 1981 en 1982 dient in het beleidsplan 1981-1985 rekening gehouden te worden met deze lasten. Ook de geschatte kosten van het eventuele vervolg-onder- zoek zullen wij voorshands opnemen in het beleidsplan 1981-1985. Onder vermelding dat de Commissie voor Ruimtelijke Ordening is gehoord, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-be- sluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester, W.3.G. Reumer, Secretaris. BESLUIT: - 2 - No. 4545» DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage no. 149); I. het College van Burgemeester en Wethouders te machtigen om de Stichting het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam opdracht te geven een vooronderzoek in te stellen naar de behoefte aan kantooraccommodaties in Leeuwarden, overeenkomstig de bij het voorstel behorende offerte; II. voor dit vooronderzoek een krediet beschikbaar te stellen van 54.000, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 211