De in de elektriciteitscentrale aan <3e Franklinstraat opgestelde toon- frequent-installatie van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijfdie in i960 werd geplaatst en geheel is afgeschreven, vertoont gebreken tengevolge van slijtage. Mede door de technische veroudering van de installatie zijn diverse onderdelen niet meer verkrijgbaar. De installatie zal daarom in li981 moeten worden vervangen, waarmee een bedrag van 400.000,is ge boeid. Vervanging toonfrequent-installatie Bij .age no. 150. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Teneinde in de loop van 1981 tot vervanging te kunnen overgaan zal reeds in 980 een aanbetaling van maximaal 100.000,moeten plaats vinden. Wij stellen IJ voor het benodigde krediet van 400.000,beschikbaar Jte stellen, waarvan 100.000,inclusief de in dit jaar bij te schrijven rente, op de begroting van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf voor 1980 wordt gebracht. De kapitaallasten van het krediet ad 400.000 zullen op de begroting 1981 worden geraamd. Onder de mededeling dat de Commissie voor het Gemeentelijk Electrici teitsbedri jf zich met ons voorstel kan verenigen stellen wij voor te be sluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 212