No. 4546. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1960, bijl'age no. 150; BESLUIT 1 voor de vervanging van de toonfrequent-installatie in de elektriciteits centrale aan de Franklinstraat een krediet van 400.000,beschikbaar te stellen; 2. van het onder 1. vermelde krediet, wegens in 1980 te verrichten aanbe talingen, een bedrag van 100.000,te brengen ten laste van de begro ting van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf voor 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. WiUiging van de bestemming van het noordelijk deel van het sportpark aan de Greunsweg in industriegebied. Bi Lage nr. 151. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. De direktie van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland heeft onlangs aan de gemeente verzocht mee te werken aan de bestemmingswijziging van het sportpark aa< de Greunsweg ten behoeve van de uitbreiding van haar produktiebedrijf aan de De Mei odestraat, alhier. Genoemd bedrijf had aanvankelijk het voornemen zijn uitbreidingen te reali se en in het industriegebied de Hemrik. Het heeft om deze reden aldaar 4 ha ter- re n aangekocht, terwijl nog 4 ha in optie is genomen. Door de toetreding van de DOMO tot de C.C.F. is een nieuwe situatie ontstaan di uitbreiding en hergroepering van de produktie in en nabij het hoofdbedrijf noodzakelijk maakt. De voorgenomen uitbreiding en wijziging van de produktie aan de De Merodestraat heeft een sterk energieverbruikend en procesmatig karakter. Ee; van het hoofdbedrijf gescheiden uitbreiding van de melk- en weiverwerking za tot aanzienlijke hogere investeringen leiden. Deze uitbreiding kan voorts no- het meest voordelig bij het hoofdbedrijf plaatsvinden omdat daar sprake is va> een geconcentreerde energie-opwekking Een en ander is voor de C.C.F. aanleiding geweest om bovenomschreven verzoek in te dienen. De uitbreiding op het industrieterrein Hemrik zal gebruikt worden voor ande re aktiviteiten van de C.C.F. Alvorens met voorstellen te komen hebben wij een werkgroep ingesteld die al le aspekten met betrekking tot deze aangelegenheid heeft onderzocht. Mede naar aanleiding van de voorlopige resultaten van het onderzoek, heeft de direktie van de C.C.F. ons meegedeeld, dat zij kan volstaan met het deel van he! sportpark, gelegen ten noorden van de Jachthavenlaan. Het resultaat van het tot nu toe gevoerde overleg is neergelegd in het ter in age gelegde schetsplan met bijbehorende toelichting. Alvorens over de in deze stukken vervatte ideëen met de Coöperatieve Condensfabriek Friesland, de bewoners va de Schepenbuurt en de gebruikers van het sportpark de Greuns en de Jachthaven ve.der gesprekken te voeren, verzoeken wij U een uitspraak te doen, of op basis va deze schets en toelichting met betrokkenen overleg kan worden gevoerd. Indien Uw raad daarmede kan instemmen, zullen te zijner tijd de nadere re- su taten van dit overleg aan U worden voorgelegd. Al dan zal tevens, voor wat betreft de in verband met bovenstaande plannen aan de C. .F. in rekening te stellen kosten, de Commissie voor het Grondbedrijf om advies wo den gevraagd. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 213