Aanvullend krediet ten behoeve van de bouw van een arbeidsrevalidatie-afdeling annex administratief centrum van de Dienst Sociale Werkvoorziening. Bijlage nr. 152. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 25 juni 1979 besloot U ten behoeve van de bouw van een arbeidsrevalidatie-afdeling annex administratief centrum bij de D.S.W. een krediet inclusief B.T.W. van 2.957.330,-- 2.557.800,-- exclusief B.T.W.) beschikbaar te stellen en de bedoelde bouw onderhands aan te besteden. Op 18 januari j.l. heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden en is gebleken dat uitgaande van gunning aan de laagste inschrijvers het krediet exclusief B.T.W. met 592.805,-- verhoogd moet worden tot 3.150.605,- De bouwkosten kunnen worden verdeeld in zgn. normkosten en andere Kosten. Het Ministerie van Sociale Zaken is eertijds akkoord gegaan met een normbedrag van 860,-- per m2 ofwel een bedrag van 1.333.000,-- aan normkosten (1550 m2) Op basis van de aanbesteding blijkt, dat het normbedrag zou moeten worden verhoogd tot 1.869.175,-- ofwel 1.200,-- per m2 rond. Bij monde van de rijksconsulent voor de complementaire sociale voorzie ningen in Friesland heeft het Ministerie van Sociale Zaken op basis van de ver strekte informatie zich bereid verklaard het normbedrag van 860,-- per m2 te verhogen tot 1.000,-- per m2. Dit betekent, dat het Ministerie een verhoging van de bouwkosten met 217.000,-- aanvaardbaar vindt en bereid is de hieruit voortvloeiende kosten relevant te verklaren voor de factor sociale zorg. Een schriftelijke bevestiging van dit standpunt is echter nog niet ontvangen. In overleg met de D.S.W. heeft de D.S.0. het bouwplan nog eens kritisch bekeken. Het is mogelijk in het bouwplan bezuinigingen aan te brengen voor een bedrag van 275.4-30, Een en ander houdt evenwel in dat het bouwplan daarmede- maximaal is versoberd en niet verder uitgekleed kan worden. Rekening houdende met het vorenstaande blijft er echter nog een verschil van rond 100.000,--. Uit overleg met een vertegenwoordiger van de rijksconsulent voor de com plementaire sociale voorzieningen in Friesland is ons gebleken dat het moge lijk moet zijn dat het Ministerie van Sociale Zaken ook deze kosten middels een tweede verhoging van de normkosten relevant verklaart. Rekening houdende met het vorenstaande dient het bouwkrediet verhoogd te worden van 2.957.330,-- tot 3.359.050,-- of wel met 401.720,-- (inclusief B.T.W. Aangezien zowel de Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst Sociale Werk voorziening als het Consulentschap voor de Complementaire Sociale Voorzie ningen in Friesland van mening zijn dat niet verder kan worden bezuinigd en een arbeidsrevalidatie-afdeling annex administratief centrum bij de D.S.W. voorziet in een duidelijke behoefte, stellen wij U voor een aanvullend krediet van 401.720,-- beschikbaar te stellen. Dit krediet kan voor 84.340,-- gedekt worden uit terug te ontvangen B.T.W. De kapitaallasten voortvloeiende uit het resterende krediet van 317.375,- bedragen op basis van 9% rente en 2j% afschrijving 36.500,-- per jaar. Dit bedrag kan gedeclareerd worden voor een uitkering op grond van de factor sociale zorg. Het netto ten laste van de gemeente blijvende deel der lasten bedraagt derhalve 20% ofwel 7.300,--. Dit bedrag kan worden gedekt ten laste van de reserve voor taxatie-verschillen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 214