Alvorens tot gunning van het werk kan worden overgegaan dient formeel eerst de schriftelijke goedkeuring van het Ministerie van Sociale Zaken t.a.v. de kredietverhoging ontvangen te zijn terwijl daarnaast het door U te nemen besluit door G.S. moet worden goedgekeurd. Aangezien het werk uiterlijk op 18 maart j.l. moest worden gegund ten einde te voorkomen dat opnieuw tot aanbesteding zou moeten worden overgegaan, hetgeen kostenverhogend zou werken met alle problemen van dien, hebben wij vooruitlopend op het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet, besloten het werk te gunnen aan de laagste inschrijver. Om dezelfde reden was het niet mogelijk om de Commissies voor Openbare Werken en Welzijnsaangelegenheden terzake vooraf te horen. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.O.G. Reumer, Secretaris. No. 4555 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1980 (bijlage nr. 152 BESLUIT: een aanvullend krediet van 401.720,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de bouw van een arbeidsrevalidatie-afdeling annex administratief centrum van de Dienst Sociale Werkvoorziening. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 215