Subsidiëring emancipatie-activiteiten 1980. Bijlage no. 153» Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Per 1 januari 1980 is de rijksbijdrageregeling ter stimulering van oiancipatie-activiteiten van kracht geworden. Aan het beschikbaar stellen an middelen t.b.v. emancipatie-activiteiten door het rijk is - evenals et vorig jaar - de voorwaarde verbonden dat alleen bijdragen worden erstrekt in door gemeenten verleende subsidies. Voor 1980 mag Leeuwarden en maximale bijdrage verwachten van rond 28.500,(0,54 per inwoner), en lijst van emancipatie-activiteiten die onze gemeente voornemens is e subsidiëren moet uiterlijk 1 april bij het Ministerie van Cultuur, ecreatie en Maatschappelijk Werk worden ingediend. •Vaar aanleiding hiervan hebben wij alle ons bekende vrouwen- en emanci- atiegroeperingen geïnformeerd over de betreffende rijksbijdrageregeling, etgeen geresulteerd heeft in een 17-tal subsidieverzoeken die onder te erdelen zijn in 4 categorieën: verzoeken die zonder meer onder de regeling vallen (1 t/m 6); verzoeken die onder de regeling vallen, mits voldaan wordt aan een aan tal aanvullende voorwaarden (7 t/m 11) verzoeken van de Stichting Vrouwen Bellen Vrouwen en de Stichting Vrouwenhuis, waarvoor nog een afzonderlijke regeling geldt (12 en 13); verzoeken die naar onze mening niet zijn te beschouwen als emancipatie activiteiten in de zin van de rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatie-activiteiten (14 t/m 17). -iderstaand zullen wij alle 17 subsidieverzoeken kort toelichten, en aarbij eventueel aangebrachte wijzigingen in de ingediende begrotingen angeven. De Stichting Vrouwen Bellen Vrouwen vraagt subsidie voor het houden van een studiedag in Leeuwarden om samen met de andere vrouwentele foondiensten te evalueren welke plaats deze telefoondiensten momenteel in het emancipatiegebeuren innemen. Doelgroep: 100 A 150 medewerksters van de vrouwentelefoondiensten in Nederland. Kosten I.46O,Voorgesteld subsidie 1.085,(verhoging eigen bijdrage). De werkgroep Vrouwen tegen Sexueel Geweld vraagt subsidie voor: - een drietal thema-avonden over verkrachting; - het samenstellen van een brochure met allerlei relevante informatie voor verkrachte vrouwen. Doelgroep: in principe alle vrouwen in Leeuwarden, maar in het bij zonder verkrachte vrouwen. Kosten 1.075»Voorgesteld subsidie 700,(verlaging reis- en administratiekosten). De V.I.D.O. (Vrouwen in de Overgang) vraagt subsidie voor twee V.I.D.O. gespreksgroepen. Doelgroep: in totaal 24 vrouwen in de overgangsleeftijd 40-60 jaar). Kosten 3.180,Voorgesteld subsidie 2.280,(verlaging intervisie- en programmakosten).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 216