- 2 - 4. De emancipatie-werkgroep Rooie Vrouwen in de P.v.d.A. vraagt subsidie voor een- tweetal activiteiten: - het beleggen van twee informatie-avonden over roldoorbrekend onder wijs. Doelgroep: leerkrachten van het lager onderwijs in de wijken Aldlin en NijlUn. - het organiseren van een informatie-markt en daarbij aansluitende activiteiten om de bestaande traditionele rolopvattingen in het onderwijs te belichten. Doelgroep: scholieren van het middelbaar onderwijs en de hogere klassen van het lager onderwijs, hun ouders en leer krachten, alsmede studenten van het hoger beroepsonderwij Totale kosten:- 2.725,Voorgesteld subsidie 2.725, 5. De Rooie Vrouwen, afdeling Leeuwarden vragen subsidie voor een trai ningsweekend om een beter inzicht te krijgen in het functioneren van de Rooie Vrouwen als actiegroep en haar plaats in de vrouwenbeweging in Leeuwarden, het opstellen van een prioriteitenprogramma e.a. ten einde te bewerkstelligen dat ook op beleidsniveau zowel binnen als buiten de P.v.d.A. vrouwenzaken aandacht krijgen. Doelgroep: 15 vrouwen die actief zijn of willen worden in de Rooie Vrouwen. Kosten 1.550»Voorgesteld subsidie 1.550, 6. De werkgroep Vrouw en Arbeid vraagt subsidie voor de volgende twee activiteiten: - een scholingscyclus waarin met behulp van uiteenlopende leermidde len een aantal aspecten van de arbeidssituatie van vrouwen wordt belicht. Doelgroep: 40 vrouwen die na de Manifestatie Vrouw en Arbeid be hoefte voelen aan een follow-up. - het maken van een rapport over het verschijnsel "thuiswerk". Dit rapport wil de groep sturen aan vrouwen die thuiswerk verrichten, alsmede aan politieke organisaties en vrouwenorganisaties in Leeuwarden. Totale kosten: 2.285,Voorgesteld subsidie 2.285, 7. De vier plaatselijke afdelingen van de Nederlandse Christen Vrouwen bond vragen subsidie voor het opzetten van een cursus gespreks- en discussietechniek. Doelgroep: in totaal 60 vrouwen uit Leeuwarden, aangesloten bij de N.C.V.B. Kosten 480,Voorgesteld subsidie 480, 8. De Doopsgezinde Zusterkring "Oud Menno" vraagt subsidie voor: a. een drietal informatie-avonden waarin informatie wordt gegeven over onderwerpen die het zelfbewust zijn van vrouwen ontwikkelen en/oi kunnen leiden tot doorbreking van rolbeperkingen voor vrouwen en mannen Doelgroep: 50 vrouwen uit de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden; daarnaast vraagt deze groep subsidie in: b. de kosten voor afvaardiging naar studiedagen, conferenties en trainingen. Totale kosten: 1.005,50. Voorgesteld subsidie 4^5,50, aangezien alleen de activiteitenkosten als bedoeld onder a voor subsidiëring in aanmerking komen. 9. De Leeuwarder Vrouwenraad vraagt subsidie voor twee kadercursussen om te bewerkstelligen dat vrouwen - door het ontdekken van eigen kennen en kunnen en het ontwikkelen van hun zelfbewustzijn mede verantwoordelijkheid gaan dragen voor en een eigen inbreng gaan leveren in de vele "mannenbesturen" Doelgroep: in totaal 24 h 50 vrouwen van de bij Tot Opbouw aange sloten organisaties. Kosten 5.500,Voorgesteld subsidie 5.500, 10. Het Katholiek Vrouwengilde vraagt subsidie voor twee lezingen over de volgende onderwerpen: a. Wel of niet trouwen, trouwen met of zonder huwelijkse voorwaarden, met of zonder testament. b. Hoe spring ik om met energie. Doelgroep: 100 vrouwen, aangesloten bij het Katholiek Vrouwen gilde, afdeling Leeuwarden. Alleen het eerste onderwerp past in het kader van de regeling. Kosten 150,Voorgesteld subsidie (rekeninghoudend met een eigen bijdrage) 50, 11. De werkgroep alleenstaande ouders Bilgaard vroeg in eerste instantie subsidie voor zeer uiteenlopende activiteiten die met name op het recreatieve vlak lagen. Mede naar aanleiding van de op 19 februari gehouden inspraakbijeenkomst heeft de werkgroep een herzien subsidie verzoek ingediend voor het houden van 8 thema—avonden om alleenstaan de vrouwen met elkaar in kontakt te brengen teneinde meer inzicht te krijgen in hun situatie, zodat ze zelfstandiger worden en meer voor hun rechten opkomen en tevens teneinde door deze avonden de groep uit te breiden. Doelgroep: +15 alleenstaande vrouwen. Kosten 2.550,Voorgesteld subsidie 1.530,(huurkosten slechts subsidiabel voor zover direkt in relatie tot de thema-avonden; alsnog rekening houden met een bescheiden eigen bijdrage). 12. De Stichting Vrouwen Bellen Vrouwen en de Stichting Vrouwenhuis. en Tot nu toe ontvingen beide Stichtingen via onze gemeente een (experi- 15. menten) subsidie van het rijk. Het subsidie wordt voor 1980 door het rijk met een derde deel verminderd, (in 1981 zal de vermindering 2/5 bedragen en in 1982 zal dit experimentensubsidie niet meer worden uitgekeerd). Er zal nader bekeken dienen te worden of het gedeelte dat nu door het rijk in mindering wordt gebracht, overgenomen moet worden en zo ja, door wie (provincie en/of gemeente(n). Wij zijn van mening dat deze kwestie voorgelegd moet worden aan het Permanent 0ve rlego rgaan Sub s i dievraags tukken Teneinde een rijksbijdrage zeker te stellen, voor het geval in een later stadium besloten mocht worden dat de gemeente Leeuwarden hierin zal subsidiëren, zijn wij van mening dat in de aan C.R.M. te verstrek ken opgave in het kader van de onderhavige rijksbijdrageregeling, rekening gehouden moet worden met de bedragen (resp. 2.500,en 5.000,waarmee het genoemde experimentensubsidie wordt verlaagd. Over subsidiëring met deze bedragen zal echter eerst definitief be sloten kunnen worden nadat het Permanent Overlegorgaan hierover ge hoord is. 14« Kuri o s-vro uwengro e p In het subsidieverzoek van deze groep worden slechts in het algemeen de activiteiten aangestipt die deze vrouwengroep voor haar leden or ganiseert. Hierdoor kon op dit verzoek niet nader worden ingegaan. 15. De Stichting P.I.O.M. vraagt subsidie voor het aantrekken van een des kundige inzake lichaamswerk om in de twee vrouwengroepen (alleenstaan de ouders) die door deze Stichting begeleid worden op basis van de Feministische Radicale Therapie, ook te kunnen gaan werken aan aller lei lichamelijke uitingen van niet-welbevinden. Kosten: 5»160,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 217