een post toe te voegen voor subsidiëring van in de loop van het jaar 1980 zi :nde 2.551,50. Het totaal bedrag komt daarmee op 28.500, Daar de regeling stelt dat bij het opstellen van de lijst de betreffende door ons, met instemming van de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden Voor het verslag van deze inspraakbijeenkomst en de verder gevolgde Tot slot merken wij op dat de onder 7 "t/m 11 genoemde activiteiten sen. Deze activiteiten kunnen wel binnen de regeling gebracht worden, 1; jk aangegeven wordt of en op welke wijze de activiteiten beantwoorden asa de in de rijksbijdrageregeling gestelde criteria. De dekking van het bedrag van 28.500,(inclusief een post voor te ve -wachten nieuwe activiteiten van 2.55750kan gevonden worden in de te verwachten rijksbijdrage. - 4 - Wij zijn van mening dat dit subsidieverzoek afgewezen dient te worde: omdat - de Stichting F.I.O.M. reeds uit anderen hoofde subsidie voor haar werkzaamheden ontvangt. In de rijksbijdrageregeling en emancipatie-activiteiten wordt uit drukkelijk gesteld dat "de activiteiten van een organisatie waar voor van rijkswege op permanente basis financiële middelen ter beschikking werden gesteld (al dan niet via een rijksbijdrage aan de gemeente), niet onder de onderhavige regeling vallen, ook al worden deze activiteiten nu gepresenteerd als emancipatie-activi teiten" - het door de Stichting aangemelde "lichaamswerk" als zodanig, d.w.z, losgemaakt uit het kader van de Feministische Radicale Therapie niet te beschouwen is als een emancipatie-activiteit in de zin van de regeling. 1 6. De N.V.S.H.-Friesland vraagt subsidie voor de Telefonische Hulpdienst (T.H.D.). Kosten: 11.800, Dit subsidie dient onzes inziens afgewezen te worden omdat: - noch de groep noch de activiteiten een specifiek Leeuwarder aange legenheid vormen; - er geen sprake is van emancipatie-activiteiten in de zin van de rijksbijdrageregeling, die stelt dat emancipatie-activiteiten in ds eerste plaats dienen aan te sluiten bij initiatieven en behoeften van de vrouwelijke bevolking of groepen daaruit. 17. Het Frysk Flikker Front vraagt subsidie voor het maken van een film over flikkers om duidelijk te maken hoe zij aankijken tegen het door breken van mannelijke rolpatronen en hiermee te komen tot een maa- - schappelijke discussie over dit thema in Friesland. Kosten: 2.025, Wij zijn van mening dat dit subsidieverzoek afgewezen dient te worder op grond van dezelfde redenen als genoemd onder 16. Daar komt nog bij dat het project als zodanig (het maken van een fill nauwelijks is aan te merken als een emancipatie-activiteit. Bovenc ie: gaat het hier om een project in het kader van de studie aan de S.H.F. zodat het de vraag is of financiering daarvan op de weg van de ger ee: behoort te liggen. Gelet op het vorenstaande stellen wij U voor de onder 1 t/m 13 genoemde activiteiten voor subsidiëring op grond van de Rijksbijdrage regeling Emancipatie-activiteiten in aanmerking te brengen met inacht neming van de vermelde voorwaarden en mits en voorzover daarin een rijksbijdrage van de rijksoverheid wordt verkregen. De bij C.R.M. in te dienen lijst van activiteiten komt er dan als volg-; uit te zien (de volgorde houdt geen prioriteitstelling in): 1Stichting Vrouwen Bellen Vrouwen Friesland studiedag) 2. Werkgroep Vrouwen tegen Sexueel Geweld 3. V.I.D.O. 4. Emancipatie-werkgroep Rooie Vrouwen 5. Rooie Vrouwen, afdeling Leeuwarden 6. Werkgroep Vrouw en Arbeid 7. N.C.V.B. 8. Doopsgezinde Zusterkring "Oud Menno" 9. "Tot Opbouw" 10. Katholiek Vrouwengilde 11. Werkgroep alleenstaande ouders Bilgaard 12. Stichting Vrouwen Bellen Vrouwen 13. Stichting Vrouwenhuis 1 0 CD v_n 1 1 700,— 2.280,— 2.725,— 1.350,— 2.285,— 480,— 463,50 5.5OO,— 50,— 1.550,— 2.500,— 5.000,— 25.948,50 - 5 - Om Lat het aan te melden bedrag lager is dan de te verwachten maximale bi drage van rond de 28.500,stellen wij voor aan deze lijst nog te ontwikkelen emancipatie-activiteiten ter grootte van het verschil tussen de maximale bijdrage en het totaal van de te honoreren verzoeken, groeperingen betrokken dienen te worden, hebben wij overeenkomstig de vastgestelde procedure, bovengenoemde lijst in een inspraakbijeenkomst voorgelegd aan alle ons bekende vrouwen- en emancipatiegroeperingen. Ir de op deze avond naar voren gebrachte opmerkingen en bezwaren hebben wij geen aanleiding gevonden ons voorstel te herzien. p: )cedure verwijzen wij naar de ter inzage gelegde stukken. n et zonder meer als specifieke emancipatie-activiteiten zijn te kenschet- mi ts door deze groepen in hun verslaglegging van de activiteiten duide- Overigens zijn wij van oordeel dat aan alle te subsidiëren groepen en in- si allingen als voorwaarde moet worden gesteld dat na afloop van de te si osidiëren activiteiten niet slechts een financieel verslag wordt over- gf Legd, op basis waarvan het subsidie kan worden afgerekend, maar ook eei inhoudelijk verslag, op basis waarvan beoordeeld kan worden of de ac iviteiten inderdaad als emancipatie-activiteiten gekenschetst kunnen woeden. In dit verband merken wij nog op, dat wanneer het Rijk voor een vc Igend jaar de subsidiëring van dit soort van activiteiten niet zou voortzetten er niet van mag worden uitgegaan, dat de gemeente wel sub sidieert. Eventuele subsidieverzoeken terzake zullen dan worden afgewogen bi men het geheel van de prioriteiten. Oi er de vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden ter- ze ce is gehoord stellen wij voor te besluiten overeenkomstig bijgaand cc acept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 218