DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN: No. 4556. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart (bijlage no. 153); BESLUIT I. Onder voorwaarde dat en voorzover daarin in het kader van de rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatie-activiteiten een rijksbijdrage wordt verkregen, maximaal de navolgende subsidies t.b.v. emancipatie-activiteiten beschikbaar te stellen: 1. 1 .085,— aan de Stichting Vrouwen Bellen Vrouwen Friesland. 2. 700,— aan de werkgroep Vrouwen tegen Sexueel Geweld. 3. 2.280,— aan de werkgroep Vrouwen in de Overgang. 4. 2.725,— aan de emancipatie-werkgroep Rooie Vrouwen. 5. 1 .350,— aan de Rooie Vrouwen, afdeling Leeuwarden. 6. 2.285,— aan de werkgroep Vrouw en Arbeid. 7. 480,— aan de Nederlandse Christen Vrouwenbond. 8. 463,50 aan de Doopsgezinde Zusterkr-ing "Oud Menno" 9. 5.500,— aan de Leeuwarder Vrouwenraad "Tot Opbouw". 10. 50,— aan het Katholiek Vrouwengilde, afdeling Leeuwarden. 11. 1 .530,— aan de Werkgroep alleenstaande ouders Bilgaard. 12. 2.500,— aan de Stichting Vrouwen Bellen Vrouwen. 13. 5.000,— aan de Stichting Vrouwenhuis. II. Aan de beschikbaarstelling van de onder I genoemde subsidies de vol gende voorwaarden te verbinden: a. binnen drie maanden na afloop van de te subsidiëren activiteiten dienen de genoemde instellingen en groeperingen bij Burgemeester en Wethouders een financiëel en inhoudelijk verslag in, dat op deze activiteiten betrekking heeft. b. uit het onder a. bedoelde inhoudelijke verslag dient ten genoegen van Burgemeester en Wethouders voldoende duidelijk te blijken, dat de uitgevoerde activiteiten kunnen worden beschouwd als eman cipatie-activiteiten in de zin van de rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatie-activiteiten. c. indien uit de behandeling in het Permanent Overlegorgaan Subsidie vraagstukken zou blijken dat subsidiëring van de Stichting Vrouwen Bellen Vrouwen en/of de Stichting Vrouwenhuis niet of slechts ge deeltelijk een gemeentelijke taak is, worden de voor genoemde Stichtingen opgevoerde subsidie-bedragen dienovereenkomstig ver minderd. III. Op de bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in te dienen lijst van te subsidiëren emancipatie-activiteiten een bedrag van 2.551,50 op te nemen als post "onvoorzien" t.b.v. in de loop van het jaar 1980 te ontwikkelen nieuwe emancipatie activiteiten. IV. De subsidie-verzoeken van de Kurios-Vrouwengroepde Stichting P.I.O.M. Friesland, de N.V.S.H.-Friesland en het Frysk Flikkerfront

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 219