Voor 1979 bedraagt het aldus berekende extra subsidie op begrotingsbasis in de apparaatskosten 2,1 x 8.000,of wel 17.000,--. Tot een bedrag van 13.000,-- kan dit bedrag worden gedekt uit de voor maatschappelijk werk op de gemeentebegroting voor 1979 geraamde middelen. Het resterende bedrag van 4-.000,- kan voor 3.200,worden gedekt door een uitkering uit het gemeentefonds op grond van de factor sociale zorg, terwijl de dekking van 800,o.i. bij eind- wijziging van de gemeentebegroting voor 1979 kan worden geregeld. Voor 1980 zijn de financiële consequenties nog niet bekend. Zodra ons daaromtrent gegevens bekent zijn zullen wij U zo nodig een voorstel doen tot dekking van de hieruit voort vloeiende kosten. De Commissie voor Welzijnsaangelegenheden heeft in zijn vergadering van 31 januari geadviseerd om voor 1979 een modus te vinden voor aanvulling van het on gedekte tekort van de Stichting 4-7.500,--) zonder dat daarvan precedentwerking uitgaat voor de subsidiëring in 1980. Met betrekking tot de subsidiëring voor 1961 zou nader overleg met het Stichtingsbestuur moeten plaatsvinden. Wij kunnen ons niet met de zienswijze van de Commissie voor Welzijnsaangele genheden verenigen. Een nadere analyse van het exploitatietekort heeft aangetoond dat het ongedekte tf kort op de apparaatskosten naast vermindering van de afkoopsom ten gevolge van eer gedwongen inkrimping van de personeelsformatie in hoofdzaak wordt veroorzaakt dooi het zonder overleg met de subsidiënten aanstellen ten laste van de post apparaats kosten van twee zgn. M.B.0.-krachten en één extra administratieve kracht. In feite wordt door deze handelwijze de door het rijk ingestelde vakature-stop ten dele ontdoken en probeert men de kosten daarvan nu te verhalen op de gemeente. Hoewel op het gemeentelijke subsidie in de apparaatskosten de factor sociale zorg van toepassing is, achten wij het om bovenvermelde redenen principieel onjuist een sub sidie te verlenen gelijk aan het exploitatietekort. Onder vermelding dat de stukken op de gebruikelijke wijze voor U ter inzage liggen, stellen wij U voor in te stemmen met bijgaand ontwerp-raadsbesluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 maart 1979 (bij- la-je nr. 154- BESLUIT De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Leeuwarden voor de jaren 1979 en 1980 een extra subsidie in de apparaatskosten te verlenen gelijk aan het verschil tu sen het normsubsidie van rijk en gemeenten in de apparaatskosten van 12,5 funktieplaatsen en het werkelijk subsidie in de apparaatskosten op basis van het in dat jaar aanwezige personeelsbestand. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 - ht. 4-557.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 221