Wi zigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980. Bijlage nr. 155. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wijzi gen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woningbedrijfde Dj nst voor Reiniging en Brandweer, de Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sociale Werkvoorziening, de Gemeentelijke Sociale Dienst en het Elektriciteitsbe- di jf voor het dienstjaar 1980, delen wij U het volgende mede. Wc lingbedrijf 1, Verkoop van woningen In verband met genomen besluiten tot het verkopen van woningen kan een opbrengst van 468.650,worden geraamd. De boekwaarde van deze woningen be draagt 4.345,Wij stellen U voor de per saldo gerealiseerde meerwaarde van 464.305,toe te voegen aan de risico-reserve van de algemene dienst. Voor specificatie van de hierboven vermelde bedragen verwijzen wij U naar het ter inzage gelegde overzicht. 2. Organisatie-onderzoek Woningbedrijf. In 1978 heeft de Nationale Woningraad een organisatie-onderzoek ingesteld bij het gemeentelijk Woningbedrijf op grond waarvan een aantal aanbevelingen wordt gedaan om te komen tot een verbetering van de organisatie. De financiële consequenties, die verbonden zijn aan de voorgestelde orga nisatie-wijzigingen, zijn de volgende: a. extra personeelslasten inzake de instelling van een bedrijfsbureau 124.000, b. extra personeelslasten op grond van de her waardering van de taak "huisvesting" en de verbetering van het onderdeel "bewoners archief" 40.000, Totaal l Wij stellen U voor terzake een krediet van 164.000,-- beschikbaar te stellen. De kosten van 164.000,kunnen tot een bedrag van 150.000,worden gedekt door de op volgnr. 2 van de bedrijfsbegroting terzake geraamde stelpost met hetzelfde bedrag te verlagen. De resterende kosten van 14.000,-- kunnen worden gedekt door de op volg nummer 16 van de bedrijfsbegroting geraamde storting van het voordelig saldo op beheers- en administratiekosten in de algemene bedrijfsreserve met hetzelfde bedrag te verlagen. 3. Aanvullend krediet voor de uitvoering van verbeteringswerkzaamheden aan het complex 234 woningen Euterpestraat c.a. In verband met ons in bijlage nr. 132 opgenomen voorstel, wordt een aan vullend krediet van totaal 360.500,-- geraamd voor de uitvoering van verbe teringswerkzaamheden aan het complex 234 woningen Euterpestraat c.a. Het krediet van 360.500,kan als volgt worden gespecificeerd: aanvullende verbeteringskosten 106.000, aanbrengen dubbele beglazing, afgerond 254.500,--

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 222