In de kosten van 254.500,-- voor het aanbrengen van de dubbele begla zing kan een rijksbijdrage van 30 zijnde afgerond 76.325,worden ge raamd. De resterende kosten van 284.175,-- 360.500 minus 76.325,--) kunnen worden gedekt in het kader van de exploitatie van het Woningbedrijf. 4. Uitvoeren verbeterinqswerkzaamheden aan de schoolwoning te Hempens. In verband met ons in bijlage nr. 136 opgenomen voorstel, wordt een kre diet van 11.635,-- geraamd voor het uitvoeren van verbeteringswerkzaamheden I aan de schoolwoning te Hempens. De investering is tot een bedrag van 10.465,rendabel. De resterende kosten van 11.635,minus 10.465,is 1.170,kun nen worden gedekt door de raming op de post "Nog nader te besteden voor be leidswijzigingen" (volgnr. 650/1) met hetzelfde bedrag te verlagen. Dienst voor Reiniging en Brandweer. Voor het storten van kolkmodder en veegvuil wordt door de dienst gebruik gemaakt van stortplaatsen die door de Dienst Stadsontwikkeling worden aange wezen. De terreinomstandiheden aldaar zijn van dien aard, dat gebruik moet worden gemaakt van een vierwielaangedreven vrachtauto. Een dergelijke auto kan thans (tweedehands) voor 26.000,worden overgenomen van de Dienst Stadsontwikkeling en dient dan tevens ter vervanging van een reeds afgeschre- vem vrachtauto. De aanvankelijk voor 1981 geplande aanschaf van een nieuwe vrachtauto door de dienst komt daardoor te vervallen. Wij stellen U voor terzake een krediet van 26.000,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 8.840,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 25 van 26.000,6.500, rente: 9 van 26.000,2.340, f__|.840^-- De kapitaallasten van 8.840,-- kunnen worden gedekt door de raming O) de post "Nog nader te besteden voor beleidswijzigingen" (volgnr. 650/1) met hetzelfde bedrag te verlagen. De Commissie voor de Dienst voor Reiniging en Brandweer kan zich met ons voorstel verenigen. Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf). 1. Aan- en verkopen van grond. In verband met genomen besluiten tot de aankoop van grond, wordt een kre diet van 1.570.000,geraamd. Terzake van genomen besluiten tot het verkopen van grond kan een opbrengst worden geraamd van: a. diverse percelen grond 838.535, b. diverse erfpachtspercelen 314.185, f=±.152.72gA« In de geraamde opbrengst van erfpachtspercelen is begrepen een gereali seerde meerwaarde van 48.185,-- en een gerealiseerde winst van 206.270, -• Het totaal van deze bedragen ad 254.455,-- wordt toegevoegd aan de risico reserve van de algemene dienst. Voor een specificatie van genoemde bedragen wordt verwezen naar de ter inzage gelegde overzichten. - 3 - Distributie-planologisch onderzoek. In Uw vergadering van 17 september 1979 hebt U een krediet van 413.000,beschikbaar gesteld voor het laten uitvoeren van een distribu tie-planologisch onderzoek. Na aftrek van een provinciale bijdrage van 75.000,-- blijft van dit krediet een bedrag van 338.000,-- ten laste van de gemeente. De kosten van de gemeente zijn begroot aan de hand van een indeling in 5 telgebieden als basis voor het consumentenonderzoek. De stadsvernieuwingsactiviteiten en de toepassing van de Interim Saldo Regeling op Leeuwarden brengen een aantal eisen met betrekking tot de distri butie-planologische aspecten voor de stadsvernieuwingsgebieden met zich mee. Bij nadere uitwerking van de onderzoeksopzet is gebleken, dat aan deze eisen met de gehanteerde vijfdeling onvoldoende tegemoet kan worden gekomen. Dit heeft aanleiding gegeven de telgebieden als basis voor de consumenten steekproeven nader te detailleren, zodanig dat de stadsvernieuwingsgebieden af zonderlijk kunnen worden belicht. Deze detaillering brengt een uitbreiding tot 8 telgebieden met zich mee. De extra kosten tengevolge van deze uitbreiding worden geraamd op 55.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 55.000,-- beschikbaar te stellen. Wij verwachten dat deze kosten kunnen worden gedekt in het kader van de Interim Saldo Regeling. Uitvoering van straatverbeteringswerken e.d. in het rehabilitatie-gebied Olde galileën. In verband met ons in bijlage nr. 141 opgenomen voorstel, worden de vol gende kredieten geraamd: a. 110.000,voor het vernieuwen in het Asterblok; b. 112.000,voor het vernieuwen van de riolering in Blok Geel; c. 55.500,voor straataanleg e.d. in het gebied Mariahof; d. 390.000,voor het vernieuwen van de riolering en straatverbetering in Blok Zwart; e. 42.250,voor straatverbeteringswerkzaamheden in Blok Paars. Bovenstaande kredieten kunnen op de volgende wijze worden gedekt: a. tegenover de kosten van 110.000,kan een rijksbijdrage tot hetzelfde be drag worden geraamd; b. tegenover de kosten van 112.000,--kan een rijksbijdrage van 88.000, worden geraamd. De resterende kosten van 112.000,-- minus 88.000,-- is 24.000,-- kunnen ten laste van het stadsvernieuwingsplan Oldegalileën worden gebracht. Een eventueel tekort op dit plan dient ten laste van de ruimte voor de stadsvernieuwing te worden gedekt; c. tegenover de kosten van 55.500,kan een rijksbijdrage, op grond van de Interim Saldo Regeling tot hetzelfde bedrag worden geraamd; d. tegenover de kosten van 390.000,-- kan in totaal een rijksbijdrage van 295.000,worden geraamd, waarvan 171.000,op grond van de Beschik king geldelijke steun rehabilitatie en 124.000,-- op grond van de Interim Saldo Regeling. De resterende kosten van 390.000,minus 295.000,is 95.000,kunnen ten laste van het stadsvernieuwingsplan Oldegalileën worden gebracht. Een eventueel tekort op dit plan dient ten laste van de ruimte voor stadsvernieuwing te worden gedekt; e. tegenover de kosten van 42.250,-- kan een rijksbijdrage op grond van de Interim Saldo Regeling tot hetzelfde bedrag worden geraamd. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 223