- 4 - 4. Diverse kredieten bouwrijpmaken. In verband met ons in bijlage nr. 131 opgenomen voorstel, worden de vol gende kredieten geraamd: a. 132.000,-- voor het doortrekken van de Klaas Hartsweg ten behoeve van de ontsluiting van het terrein voor de nieuwe Vijverschool ten noorden van de Huizumerlaan; b. 230.000,voor de bouw van een tweede poldergemaal in Camminghaburen- Zuid; c. 127.000,voor de aanleg - inclusief openbare verlichting - van de ont- sluitingsweg naar het thans in aanbouw zijnde dagverblijf ten noorden van de Reinier Brolsmawei ("Westeinde"); d. 60.000,-- voor de aanleg van een riolering in het verlengde van de Es doornstraat tussen het gasontvangststation en de Kurkemeer. De kosten van de onder a, b en d geraamde kredieten van respectievelijk 152.000,--, 230.000,-- en 60.000,-- kunnen worden gedekt binnen een sluitende exploitatie van respectievelijk de plannen Huizum-Bornia, Cammingha- buren-Zuid en Schilkampen De kosten van het onder c. geraamde krediet van 127.000,-- kunnen wor den gedekt door tot hetzelfde bedrag te beschikken over een gedeelte van hst Fonds ter dekking van nadelige exploitatiesaldi van grondplannen. De Commissie voor het Grondbedrijf kan zich met het vorenstaande vereni gen. 5. Bouwrijpmaken industriegebied "Hemrik". In verband met ons in bijlage nr. 128 opgenomen voorstel, wordt een kre diet van 4.850.000,-- geraamd voor het bouwrijpmaken van het industriegebied "Hemrik" ten oosten van de Saturnusweg en ten noorden van de Planetenlaan. Wij verwachten, dat de kosten van 4.850.000,kunnen worden gedekt in het kader van een sluitende exploitatie van het industriegebied "Hemrik". Dienst voor Sociale Werkvoorziening. In verband met ons in bijlage nr. 152 opgenomen voorstel wordt een aan vullend krediet van 401.720,geraamd voor de bouw van een arbeidsrevali- datie-afdeling annex administratief centrum bij de Dienst voor Sociale Werk voorziening. In het aanvullend krediet van 401.720,is een bedrag van 84.340,-- begrepen voor B.T.W., welk bedrag van de Rijksbelastingdienst kan worden terug ontvangen. De uit de netto voor rekening van de gemeente blijvende investering vai 317.380,401.720,minus 84.340,voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 36.500,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2| van 317.380,7.935, rente: 9 van 317.380,— 28.565,— l-=li=ü2i== Tegenover de .lasten van 36.500,-- kan een ontvangst worden geraamd van 29.200,(80 vergoeding kosten sociale zorg uit het gemeentefonds). Tet laste van de gemeente blijft derhalve een bedrag van 36.500,minus 29.200,— is 7.300, De kosten van 7.300,-- kunnen worden gedekt door de raming op de post "Reservering correctie wegens taxatiefouten" (volgnr. 642) met hetzelfde bedrac te verlagen. - 5 - Ge eentelijke Sociale Dienst. Momenteel wordt door de Gemeentelijke Sociale Dienst voor alle uitkerings regelingen gebruik gemaakt van het sociale-dienstsysteem van het Centrum voor Automatisering Noord-Nederland (CEVAN), in combinatie met de bij de dienst zelf opgestelde P-7000 apparatuur. De office-computer, waarop voorheen het grootste gedeelte van de admini stratie werd verwerkt, wordt nog slechts gebruikt voor enkele aktiviteiten waaronder de debiteurenadministratie. Het ligt echter in de bedoeling om met ingang van 1 januari 1981 ook wat de debiteurenadministratie betreft gebruik te gaan maken van de diensten van het CEVAN, waardoor deze administratie volledig geïntegreerd wordt in het so- ciale-dienstsysteem van het CEVAN. In verband met de ingewikkeldheid van dit integrale systeem en de nauwge zette voorbereiding, die de invoering van een dergelijk systeem met zich mee brengt en gelet, op het feit dat bi] de "debiteurengroep" van de dienst de mankracht ontbreekt om een dergelijk projekt van de grond te krijgen, stellen wij U voor ge durende de periode van 1 april 1980 tot en met .31 december 1980 een aparte projekt- leider aan te stellen ten behoeve van de begeleiding en invoering van het de biteurensysteem. De aan deze aanstelling verbonden kosten worden geraamd op 28.000,--. Wij stellen U voor terzake een krediet van 28.000,-- beschikbaar te stellen. Deze kosten kunnen worden gedekt door de raming op de post "Reservering correctie wegens taxatiefouten" (volgnr. 642 van de gemeentebegroting) met hetzelfde bedrag te verlagen. G< leentelijk Elektriciteitsbedrijf In verband met ons in bijlage nr. 150 opgenomen voorstel wordt terzake van het beschikbaar stellen van een totaal krediet van 400.000,voor de ver vanging van de toonfrequent-installatie in de elektriciteitscentrale aan de Franklinstraat, thans een gedeelte van dit krediet ad 100.000,-- in de be groting van het Elektriciteitsbedrijf geraamd. In dit bedrag is de in 1980 bij te schrijven rente begrepen. Te zijner tijd zal het totale krediet van 400.000,in de bedrijfsbe- groting voor het dienstjaar 1981 worden geraamd. Bij die gelegenheid zullen wij U tevens een voorstel doen toekomen voor dekking van de uit deze investe ring voortvloeiende lasten. C neentebegroting 1 Onderzoek naar de behoefte aan kantooraccommodatie in Leeuwarden. In verband met ons in bijlage nr. 149 opgenomen voorstel, wordt een kre diet van 54.000,-- geraamd voor het instellen van een vooronderzoek naar de behoefte aan kantooraccommodatie in Leeuwarden. De uit deze investering voorvloeiende kosten worden geraamd op 22.860,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 33 1/3 van 54.000,18.000, rente: 9 van 54.000,4.860, f==22.86gi— De kapitaallasten van 22.860,-- kunnen worden gedekt door de raming op de post "Nog nader te besteden voor beleidswijzigingen" (volgnr. 650/1) met hetzelfde bedrag te verlagen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 224