- 6 - 2. Brand- en inbraakvoorzieningen ten behoeve van het gemeente-archief. Het is nodig het gebouw van het gemeente-archief, Grote Kerkstraat 29, alhier, te voorzien van een brandmeldingsinstallatie. Terzake is een offer te uitgebracht. Het voorgestelde brandmeldingssysteem is door de brandweer akkoord bevonden. Tevens is het noodzakelijk een inbraaksignaleringssysteem aan te brengen. De uit vorenbedoelde voorzieningen voortvloeiende kosten worden geraamd op 4-6.000,--. Wij stellen U voor terzake een krediet van 4-6.000,-- beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 8.74-0, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10 van 4-6.000,-- 4.600,-- rente: 9 van 4-6.000,-- 4.140,-- De jaarlijkse lasten voor de aansluiting op de brand-alarmtafel bij de brandweer (huur telefoonlijn en huur Nederlandse Huis Telefoon Maatschappij) worden geraamd op 1.960, Voor dekking van de kapitaallasten van 8.74-0,-- is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64)) terzake geraamde krediet. De kosten van 1.960,kunnen worden gedekt door de raming op de post "Reservering correctie wegens taxatiefouten" (volgnr. 642) met hetzelfde be drag te verlagen. De Commissie voor het Gemeentelijk Archief en de Stedelijke Bibliotheek kan zich met ons voorstel verenigen. 3. Voorzieningen aan de schietbaan van het politiebureau. In de loop van vorig jaar heeft de Minister van Binnenlandse Zaken richtlij nen gegeven voor de luchtverversing van schietbanen bij politiebureaus. Uit deze richtlijnen blijkt, dat de huidige voorziening van het politiebu reau aan de Holstmeerweg bij lange na niet toereikend is om voldoende frisse lucht te verschaffen. De kosten van het aanpassen van deze voorzieningen aan bedoelde richt lijnen worden geraamd op 150.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 150.000,beschikbaar te stellen. Tegenover de kosten van 150.000,-- kan een bijdrage van 70.000,-- van het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden geraamd. De resterende kosten van 80.000,-- 150.000,-- minus 70.000,--) kunnen tot een bedrag van 20.000,-- worden gedekt door tot hetzelfde be drag te beschikken over een gedeelte van de reserve politiekosten. De uit de daarna resterende kosten van 60.000,-- 80.000,-- minus 20.000,--) voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 6.900,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2\ van 60.000,1.500,-- rente: 9 van 60.000,-- 5.400,-- £__6.900i-- Voor dekking van de kapitaallasten van 6.900,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten ten behoeve van de afrekening nieuwbouw politiebureau. Subsidie Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Leeuwar- den. Bij raadsbesluit van 23 april 1979, nr. 5.605 (bijlage nr. 180) is de subsidieregeling voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Leeuwarden, vastgesteld. Subsidiëring vindt plaats op basis van de werkelijke verzorgingskosten per dier. De berekening van de kostprijs behoeft de goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders. De werkzaamheden in het dierenasiel maakten het nodig de halve dagtaak van een der personeelsleden uit te breiden tot een hele (betaalde) dagtaak. Te vens waren er de normale kostenstijgingen. Deze kostenprijsverhogende factoren zijn naar onze mening dan ook acceptabel. De door ons goedgekeurde kostprijs per hond per dag bedraagt thans 9,46 en per kat per dag 4,73. Als gevolg van de vorenbedoelde stijging van de kostprijs is boven het geraamde subsidie een extra bedrag nodig van 6.000,--. Wij stellen U voor terzake een aanvullend krediet van 6.000,-- beschik baar te stellen. Deze kosten kunnen worden gedekt door de raming op dqfaost "Reservering correctie wegens taxatiefouten" (volgnr. 642) met hetzelfde bedrag te verla gen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 225