Subsidiëring stuurgroep "Huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuis houdens" In verband met ons in bijlage nr. 138 opgenomen voorstel, wordt een krediet van 104.500,-- geraamd ten behoeve van de werkzaamheden van de stuurgroep "Huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens". Tegenover de kosten van 104.500,-- kan een bijdrage van het rijk tot hetzelfde bedrag worden geraamd. Aanvullend krediet voor de bouw van vier viaducten in de oostelijke buiten tangent. Bij Uw besluit van 19 februari 1979, nr. 1773 (bijlage nr. 66 hebt U besloten een bedrag van 5.992.500,-- op de begroting voor het dienstjaar 1979 te brengen ten laste van het door U op 15 september 1975 voor de aanleg van het oostelijk buitentangent beschikbaar gestelde krediet van 23.700.000, Blijkens nadere opgave van de Dienst Stadsontwikkeling dienen de to tale bouwkosten van de viei/viaducten thans te worden geraand op 6.700.000,--. Dit betekent, dat de raming thans met een bedrag van 6.700.000,minus 5.992.500,707.500,dient te worden ver hoogd. Deze toename is te verklaren door nadere eisen van de kant van de Rijkswaterstaat, prijsstijgingen sinds eind 1978 en hogere kosten van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. Wij stellen U voor terzake een aanvullende krediet van 707.500, in de begroting voor het dienstjaar 1980 op te nemen ten laste van het voornoemde krediet van 23.700.000, Tegenover de kosten van 707.500,kan een bijdrage van het rijk tot een bedrag van 657.500,-- worden geraamd. De uit de resterende investering van 707.500,minus 657.500, 50.000,voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 5.750,gespecificeerd als volgt: afschrijving 2i% van 50.000,1.250, rente 9% van 50.000,4.500, Voor dekking van de kapitaallasten van 5.750,-- is ruimte aanwezicj binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van civieltechnische investerirger Verplaatsen van de zandbank van de 3.H. Nieuwoldschool naar de Tureluur (openbare kleuterschool). Wij stellen U voor een krediet van 8.000,beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van de zandbank van de 3.H. Nieuwoldschool naar de kleuterschool "De Tureluur". De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.260,gespecificeerd als volgt: afschrijving 6 2/3 van 8.000,540, rente 9% van 8.000,720, 1.260,— Voor dekking van de kapitaallasten van 1.260,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen Nieuwbouw ten behoeve van de Sint Anthonyschool (openbare school voor gewoon lager onderwijs) in combinatie met de openbare kleuterscholen De Lijster en De Tuinfluiter. Wij stellen U voor een voorbereidingskrediet van 59.000,beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwbouw van de Sint Anthonyschool in com binatie met de kleuterscholen De Lijster en De Tuinfluiter. Thans wordt volstaan met het ramen van het krediet. Het dekkingsplan voor de uit deze investering voortvloeiende lasten zullen wij U te zijner tijd tegelijk met ons voorstel betreffende de nieuw bouw doen toekomen. 9. Aanbrengen buitenverlichting bij diverse gymnastiekzalen van scholen voor openbaar gewoon lager onderwijs. Wij stellen U voor een krediet van 7.800,beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van buitenverlichting -werkend op de straatverlichting bij de gymnastiekzalen Larixstraat, Raaigras, 't Skrok, Uiterdijksterweg en de Floris Versterstraat. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.095,gespecificeerd als volgt: afschrijving 5% van 7.800,-- 390,-- rente 9% van 7.800,705, 1.095,- Voor dekking van de kapitaallasten van 1.095,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. 10. Aanschaffing meubilair incl. bijkomende kosten ten behoeve van de Willem de Zwijgerschool (bijzondere school voor gewoon lager onderwijs). Bij besluit van 10 december 1979, nr. 17447 (bijlage nr. 514) is aan het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis onderwijs Leeuwarden, medewerking verleend voor de aanschaffing van meubilair ten behoeve van de Willem de Zwijgerschool Wij stellen U voor terzake een krediet van 30.350,-- beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 4.760,-- gespecificeerd als volgt: afschrijving 6 2/3% van 30.350,2.025,-- rente 9% van 30.350,2.735, 4.760,-- Voor dekking van de kapitaallasten van 4.760,is ruimte aan wezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinves teringen. 11. Aanschaffing meubilair ten behoeve van de Prins Willem van Oranjeschool (bijzondere school voor gewoon lager onderwijs). Bij besluit van 8 oktober 1979, nr. 13.414 (bijlage nr. 411) is aan het bestuur van de Vereniging voor Christelijk kleuter- en lager onderwijs Leeuwarden-Zuid, medewerking verleend voor de aanschaffing van meubilair ten behoeve van de Prins Willem van Oranjeschool. Wij stellen U voor terzake een krediet van 30.475,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 4.775,gespecificeerd als volgt: afschrijving 6 2/3% van 30.475,-- 2.035,-- rente 9% van 30.475,2.740, 4.775,-- Voor dekking van de kapitaallasten van 4.775,-- is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 226