12. Aanschaffing handenarbeidqereedschap en -materiaal ten behoeve van de Sint Paulusschool (bijzondere school voor gewoon lager onderwijs), Bij besluit van 25 juni 1979, nr. 8355 (bijlage nr. 265) is aan bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden, medewerking verleend voor de aanschaf van handenarbeidgereedschap en -materiaal ten behoeve van de Sint Paulusschool. Wij stellen U voor terzake een krediet van 10.4-75,-- beschik baar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 2.000,gespecificeerd als volgt: afschrijving 10% v an 10.4-75,-- 1.050,— rente 9% van 10.475,— 950,— 2.000,-- Voor dekking van de kapitaallasten van 2.000,— is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen 13. Aanvullend krediet voor de uitbreiding van de Willem de Zwijger- school (bijzondere school voor gewoon lager onderwijs) met een documentatiecentrum/annex gemeenschapsruimte In de raadsvergaderingen van 19 december 1977, 25 september 1978 en 17 september 1979 zijn kredieten van in totaal 165.040,— beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de Willem de Zwijger- school met een documentatiecentrum/annex gemeenschapsruimte. Thans stellen wij U voor terzake een aanvullend krediet van 16.050,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 2.250,gespecificeerd als volgt: afschrijving 5% van 16.050,-- 805,— rente 9% van 16.050,-- 1.445,— 2.250,— Voor dekking van de kapitaallasten van 2.250,— is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uit gaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen 14-Aanbrengen lage buizenhekjes rondom de schoolpleinen van de kleu ter- en lagere scholen in respectievelijk Aldlan-West en Aldlan- Oost. Wij stellen U voor een krediet van 28.200,— beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van lage buizenhekjes rondom de school pleinen van de volgende scholen: openbaar kleuteronderwijs: Graspieper en Kiekenhof bijzonder kleuteronderwijs: It Klaverbledtsje en de Beukerstins openbaar jewoon lager onderwijs De Sprenkelaar en de Ljepper bijzonder gewoon lager onderwijs: Frederik Hendrikschool en de Amalia van Solmsschool 5.400,— 28.200,-- De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 3.960,gespecificeerd als volgt: 8.700,— 8.700,— 5.400,— - II - afschrijving 5% van 28.200,-- 1.410,— rente 9% van 28.200,-- 2.550,— 3.960,- Voor dekking van de kapitaallasten van 3.960,is ruimte aan wezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinves teringen. 15. Diverse voorzieningen ten behoeve van de afdeling Z.M.L.K. van de Arendstuinschool (openbare school voor buitengewoon lager onderwijs). Wij stellen U voor ten behoeve van de afdeling voor zeer moe- lijk lerende kinderen van de Arendstuinschool de volgende kredieten beschikbaar te stellen: aanschaffen van de rekstok en een klauterraam 12.510, verwisselen schoolborden 250,— 12.760,-- De kosten van 12.760,-- kunnen worden gedekt in het kader van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs kan zich met deze uitgaven verenigen. 16. Aanbrengen van prikborden in de leslokalen en rolgordijnen in de gymnas tiekzaal van de Wissesdwingerschool (openbare school voor mavo). Wij stellen U voor een krediet van 6.600,-- beschikbaar te stel len voor het aanbrengen van prikborden in leslokalen en rolgordijnen in de gymnastiekzaal van de Wissesdwingerschool. De kosten van 6.600,-- kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (marge-bedrag voor leer- en hulpmiddelen en meubilair). 17. Verdeling stelpost voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijs-in- vesteringen (5e verdeling) Wij stellen U voor van het beschikbare krediet voor kleine, ineens af te schrijven onderwijsinvesteringen, een bedrag van 18.110, te besteden voor: openbaar gewoon lager onderwijs 3.200, bijzonder gewoon lager onderwijs 14.910,— 18.110,-- Voor een specificatie van de hiervoor vermelde bedragen verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde stukken. Na deze verdeling is voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijs investeringen nog een bedrag van 173.280,-- beschikbaar. 18. Herstel Pier Pander Tempel. Het is ons gebleken, dat de toestand waarin de Pier Pander Tempel verkeert, herstel op korte termijn noodzakelijk maakt. Vanuit kunst historisch belang achten wij het behoud van de Pier Pander Tempel en de daarin opgestelde groep van vijf marmeren beelden, zijnde het levenswerk van de in Friesland geboren en rond 1900 in Rome werkzame beeldhouwer Pier Pander, gewenst. De kosten van het herstellen van de beglazing van de Pier Pander Tempel, het opnieuw schilderen van het binnen- en buitenwerk, het plaatsen van een gaskachel, het repareren van de rietbedekking en het reinigen van de beeldengroep worden geraamd op 15.815, - 10 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 227