Wij stellen U voor terzake een krediet van 15.815,beschikba te stellen De kosten van 15.815,-- kunnen worden gedekt door tot hetzelf de bedrag te beschikken over een gedeelte van het Fonds voor res tauratie van monumenten. De Commissie voor het Princessehof kan zich met ons voorstel verenigen 19. Subsidiëring Stichting Verzetsmuseum Friesland. In verband met ons in bijlage nr. 146 opuenomen voorstel, wordt een krediet van 25.000,geraamd voor de subsidiëring van de Stich ting Verzetsmuseum Friesland. De kosten van 25.000,-- kunnen worden gedekt door de raming op de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met hetzelfde bedrag te verlagen. 20. Subsidiëring speel-o-theek. Op grond van een door ons terzake ingediende aanvraag hebber wij van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ten behoeve van het subsidiëren van de speel-o-theek een éénmalige rijksbijdrage ontvangen van 10.000,-- Deze bijdrage is verstrekt onder de voorwaarde, dat de gemeente aan voornoemde speel-o-theek een subsidie verstrekt van minimaal het drag van de verleende éénmalige rijksbijdrage. Wij stellen U derhalve voor een krediet van 10.000,beschik baar te stellen voor het verstrekken van een éénmalig subsidie aan hel project speel-o-theek. Tegenover de kosten van 10.000,kan de reeds ontvangen rijksbijdrage tot hetzelfde bedrag worden geraamd. 21. Subsidiëring emancipatie-activiteiten 1980. In verband met ons in bijlage nr. 153 opgenomen voorstel wordt een krediet van 28.500,geraamd voor de subsidiëring van emanci patie-activiteiten voor 1980. Tegenover de kosten van 28.500,kan een rijksbijdrage tot hetzelfde bedrag worden geraamd. Recapitulatie. De raming van de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) dient te worden verlaagd met een bedrag van 25.000,voor het verstrekken van subsidie aan de Stichting Verzetsmuseum Friesland. Na deze verlaging is op volgnr. 652 nog een bedrag van 51 920,- beschikbaar Wij stellen U voor de gemeentebegroting en de begrotingen v- n het Woningbedrijf, de Dienst voor Reiniging en Brandweer, de Diei st Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sociale Werkvoorziening, de Gemeen telijke Sociale Dienst en het Electriciteitsbedrijf voor het die st- jaar 1980 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarcen, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris, - 12 - Preadvies met betrekking tot de brief van de heer L. Karsten en anderen inzake het leiden van de route van lijn 3 van de stadsautobusdienst door de Bachstraat en de Averkampstraat. bijlage no. 156. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Op 7 januari j.l. hebt U om preadvies in onze handen gesteld de rief d.d. 10 december 1979 van de heer L. Karsten en anderen, waarin zij ezwaar maken tegen het leiden van de busroute van lijn 3 door de Bach- traat en de Averkampstraat. De brief is mede ondertekend door het hoofd an de St. Thomasschool en de hoofdleidster van Marije's Kleuterhof. De voornaamste bezwaren zijn, kort samengevat: de bus rijdt tussen ie beide hoofduitgangen van de scholen door; de genoemde straten zijn -oor het busverkeer te smal; als gevolg van geparkeerde auto's zijn er een uitwijkmogelijkheden; tijdens spitsuren zullen voor de bussen rote problemen ontstaan om vanuit de Averkampstraat linksaf de Mr. P.J. roelstraweg op te rijden, waardoor in het bijzonder voor de fietsers op de zuidelijke ventweg een nieuw onoverzichtelijk punt wordt gecreëerd. Het in 1974 vastgestelde plan inzake de reorganisatie van de stads- vutobusdienst omvat o.a. het omzetten van het lussensysteem in lijnen ■iet eindpunten. De huidige route van lijn 3 vormt een grote lus, n.l. anaf het Wilhelminaplein langs het Ruiterskwartier, de Earlingersingel le Mr.P.J. Troelstraweg, de Valeriusstraat, de Bildtsestraatde Vondel- straat, de Tesselschadestraatde Snekerkade, de Zuidersingel, het Ttationsplein, de Sophialaan en de Prins Hendrikstraat weer naar het /ilhelminaplein. De nieuwe route voert vanaf het Wilhelminaplein via de 3rins Hendrikstraat, de Sophialaan, de Zuidersingel, de Snekerkade, de 'esselschadestraatde Vondelstraat, de Bildtsestraat, de Valeriusstraat, te Bachstraat, de Averkampstraat, de Mr.P.J. Troelstraweg en de Valerius- traat en vervolgens dezelfde route terug naar het Wilhelminaplein. Bij nader inzien kunnen wij de bezwaren, met name die welke betrek ing hebben op de smalle straten en het invoegen vanuit de Averkampstraat inksaf de Mr.P.J. Troelstraweg op onderschrijven. De rijbaanbreedte /an het gedeelte van de Averkampstraat tussen de Diepenbrockstraat en de tr. P.J. Troelstraweg bedraagt nauwelijks 5 meter. Aan weerszijden daar- /an bevinden zich parkeerhavens voor langsparkeren. Door de geringe liepte van deze doorgaans veelvuldig gebruikte parkeerhavens wordt veelal ïog een gedeelte van de rijbaan door geparkeerde auto's in beslag genomen, /aardoor de feitelijke rijbaanbreedte nog geringer is. Aangezien de ireedte van de nieuwe bussen 2.30 m bedraagt en er als gevolg van de geparkeerde auto's geen uitwijkmogelijkheid is zal het busverkeer door dit ■traatgedeelte gemakkelijk tot problemen aanleiding geven. Ook het invoegen vanuit de Averkampstraat linksaf de Mr.P.J. Troel straweg op zal vooral tijdens de spitsuren problemen voor de bussen opleveren. De op invoegen wachtende bussen zullen dan gemakkelijk de rentweg blokkeren, waardoor het fietsverkeer wordt belemmerd. Bovendien zal dan het inrijden van de Averkampstraat vanaf de Mr.P.J. Troelstraweg worden bemoeilijkt. Een en ander heeft er toe geleid, dat in overleg met de Pram N.V. gezocht is naar een alternatieve route, waarbij de geschetste problemen zich niet of in mindere mate voordoen, terwijl de rijtijd niet langer zal zijn dan die van de hierboven beschreven route.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 228