Volg— Datum waarop het Schoolbestuur. Medewerking te Toegepast verzoek is verlenen voor? wetsartikel, ingekomen. 23 november 1979 7 december 1979 5. 27 december 1979 6. 14 januari 1980 Vereniging voor Het verbeteren Protestants van de verlich- Christeli jk ting t.b.v. de Basisonderwijs Willem de Zwij- Leeuwarden. gerschool, J.H. Knoopstraat 3» alhier. Art. 72 der Lager- onderwij swet 1920. Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwij s Leeuwarden. Stichting Katholiek Onderwij s Leeuwarden Stichting Neutraal Bij zondere Kleuterschool Wijtgaard. Het aanschaffen Art. 50 van 4 fauteuils, Kleuteronder- 1 salontafel en wijswet. 1 wandmeubel t.b.v. de christelijke kleuterscholen "Prins Bern- hard" Sem Dresdenstraat 2, alhier en "Prinses Beatrix", Ponteinstraat 39-1» alhier. Het herstellen van stormschade aan de Sint Thomasschool Averkamp s traat 10, alhier. Het aanschaffen van een casset terecorder t.b.v. de kleuterschool "It Ljipke", Tjissema 2 te Wi jtgaard. Art. 72 der Lager- onderwij s- wet 1920 Art. 50 Kleuteronder- wij swet Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verkoop van een aan de westzijde van de Ouddeelstraat gelegen perceel bouwterrein aan Aannemingsbedrijf Gebr. Maurits B.V., gevestigd alhier. Bijlage no. 59 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Aannemingsbedrijf Gebr. Maurits B.V., gevestigd alhier, heeft ons verzocht te bevorderen, dat aan haar wordt verkocht het op de ter inzage gelegde tekening roodomlijnd aangegeven, aan de westzijde van de Ouddeel straat gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 1.924 m2zulks ten behoeve van het verplaatsen van haar aan de Dokkumertrekweg gevestig de bedrijf. Aangezien de voorgenomen bebouwing in overeenstemming is met het voor het betreffende gebied in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, heb ben wij geen bezwaar tegen inwilliging van het verzoek. De prijs van deze grond dient naar onze mening te worden gesteld op 163.540,— (berekend naar 85,— per m2, exclusief B.T.W.), Ten aanzien van de aan de eigendomsoverdracht te verbinden bedingen mogen wij IJ kort heidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Belang hebbende kan zich met één en ander verenigen. Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven IJ in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 22