No. 1691. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 59); BESLUIT te verkopen aan Aannemingsbedrijf Gebr. Maurits B.V., gevestigd te Leeu warden, het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlij ning aangegeven, aan de westzijde van de Ouddeelstraat gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 1.924 m2 voor een prijs van 165.540, (exclusief B.T.W.) vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 10 a en 10 b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden voldaan) en verder onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; de door deze ambtenaar berekende oppervlakte van het verkochte heeft gediend voor de bepaling van de totale koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2. koopster aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden enz.daartoe van ouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 1.201,88 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koopster; 4. koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de verkochte grond wordt gebouwd; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de eigendomsoverdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden vol tooid; Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen; 5. bij niet-naleving van het gestelde onder 4» zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koopster, nadat de gemeente haar bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor een prijs van I63.54O, de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschul digde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; 6. vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte mag behoudens toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 4 is voldaan;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 23