if. HET OVERSTICHT 4,1. Organisatie en werkwijze. In het kader van de voorbereiding van deze nota zijn overeenkomstig de op 13 december 1977 aanvaarde motie, ook informaties ingewonnen om trent de Overijsselsche situatie, waar het welstandstoezicht voor alle gemeenten wordt behartigd door het particuliere genootschap "Het Oversticht". In het jaarverslag 1977 is op duidelijke wijze uiteengezet hoe het geheel is georganiseerd en functioneert. Hier worden enkele punten genoemd. a. Het ontstaan is te danken aan het in 1925 ontplooide particuliere initiatief. Tot de door het genootschap opgerichte vereniging zijn als leden toegetreden de gemeenten (thans alle, met uitzondering van de N.O.P.), begunstigers en natuurlijke personen (de zgn. buiten gewone leden). De taakuitvoering en de dagelijkse werkzaamheden worden verricht door het bureau, dat opgedeeld is in vier onderdelen, namelijk: - welstandscommissie, die door de gemeenten als het deskundig college ingevolge artikel 85, lid 2 Woningwet wordt ingeschakeld; de provincie is opgedeeld in negen rayons waar even zovele rayon architecten en subcommissies werken. Voor de zogenaamde IUssel- steden en Enschede is daarnaast nog een binnenstadscommissie werkzaam; - monumentencommissie, die in opdracht van de provincie adviezen uitbrengt over de uitvoering van de Monumentenwet. Een onderdeel van het uit te brengen advies wordt gevormd door de welstands beoordeling, voor welk deel nauw overleg plaatsvindt met de wel standscommissie (d.m.v. deskundigen uitwisseling). Het is evenwel één advies, dat wordt uitgebracht; - landschapscommissie, die adviezen uitbrengt over landschappelijke aangelegenheden, zoals hoogspanningsleidingen, dijkverzwaringen, ruilverkavelingen, groenaanplant rond boerderijen, etc.; - administratie, die het bestuur en de commissies de nodige bijstand verleent en de financiële aspecten verzorgt. Voor elk advies wordt een vergoeding gevraagd, die de gemeenten in de vorm van een legesheffing in rekening brengen bij de aanvrager van een vergunning en die steunt op de gemeentelijke legesverordeningen. Op de bouw vergunningen worden deze bedragen afzonderlijk vermeld. b. Uit het bestaan van verschillende commissies mag reeds geconcludeerd worden, dat het Oversticht zijn taak ruim omvat. In z'n visie is welstand een integrerend onderdeel van alles wat er gebeurt met de bebouwde en onbebouwde omgeving. Daartoe behoort zeer zeker het tot standkomen van stedebouwkundige plannen. Het streven is er dan ook op gericht hierbij in een vroeg stadium te worden ingeschakeld. Dit onderdeel (zgn. multifunctionaliteit in ruime zin) is echter nog maar kort in ontwikkeling en nog lang niet uitgekristaliseerd. De eerste, opgedane ervaringen worden echter als positief bestempeld. Vroegtijdige inschakeling bij de bouwplannen wordt nagestreefd en de belanghebbenden worden dan ook via allerlei wegen overtuigd van het nut hiervan. Ook op dit terrein zijn de ervaringen gunstig. c. De commissies werken niet in het openbaar, maar de adviezen zijn duidelijk gemotiveerd. Van tevoren expliciet geformuleerde toetsings criteria ontbreken. Dit wordt niet als een gemis ervaren. Het zal echter duidelijk zijn, dat in de praktijk wel een of ander toetsingskader is ontstaan/gegroeid. Het niet-openbaar vergaderen betekent geenszins dat het Oversticht niet naar buiten treedt, integendeel. De bij het Oversticht levende ge dachte dat welstand niet zozeer een taak is die bestaat bij de gratie van sancties doch in de eerste plaats gevoed moet worden vanuit het besef, dat iedereen ,die direct of ondirect betrokken is bij de omgeving - 22 - Ook op het punt van de samenstelling zal nader beraad en detail lering nodig en wenselijk zijn. 3.10. Ambtelijke ondersteuning. Op grond van de huidige Verordening regelende het welstandstoezicht wordt het secretariaa verzorgd door de directeur Bouw- en Woningtoezicht die belast is met de coördinatie rond de aanvragen voor bouwvergunningen. Het welstandsadvies wordt dan ook als onderdeel van het bouwtech nische en stedebouwkundige advies door genoemde directeur bij het college ingediend De uitbreiding en de inhoud van de taak van de onderhavige commissie zal in belangrijke mate verzorgd worden door de secretaris. Deze zal dan belast zijn met: - de voorbereiding van de vergaderingen; - de redactie van de uit te brengen adviezen; - zorgdragen voor de interne en externe coördinatie; - de voorlichting met het oog op het naar buiten brengen van het te voeren beleid door de commissie; - de vorming en het bijhouden van de noodzakelijke documentatie Kortom de secretaris zal niet alleen moeten registreren van wat er beslo ten is in de commissie, maar zal zich actief moeten opstellen en van hem zullen initiatieven mogen worden verwacht om reële inhoud te geven aan de gedachte dat welstandstoezicht zich heeft gewijzigd in welstandszorg Het zal duidelijk zijn dat dit niet te combineren is met de gebruikelijke werkzaamheden voortvloeiende uit de functie van directeur Bouw- en Woning toezicht. Versterking in de personele sfeer zal dan ook geboden zijn. Zelfs in die zin, dat het secretariaat, wil het voldoen aan de gestelde verwachtingen, moet uitgroeien tot een full-time functie. Hierbij is te denken aan een functionaris met een technische opleiding en administra- tief-juridische belangstelling. Verder is nagegaan of het welstandsaspect inhoudelijk gezien wel behoort tot de taak van het bouwtoezicht. De taak van deze gemeentelijke dienst is namelijk toezichthouden en controleren op het bouwtechnische vlak, controle op de juiste uitvoering van de bouwverordening en van de in de bouwvergunning gestelde voorwaarden. Welstand daarentegen is niet in de eerste plaats een technische aangelegenheid, maar een zaak van esthetica. Het is daarom goed denkbaar en in veel gemeenten is dat ook het geval, dat beide aspecten losgekoppeld worden. Aan de andere kant is het uit een oogpunt van coördinatie en doelmatigheid gewenst dat de verschillende lijnen zo kort mogelijk zijn. Vanuit dit oogpunt bezien verdient het aanbeveling om het welstandsaspect organisatorisch in te bouwen bij bouw- en woningtoezicht. Daar komen de aanvragen binnen, wordt de gehele procedure afgewikkeld en vandaar worden de verschillende advie zen verzonden aan het college. Het is om deze reden, uitgegaan wordt van een organisatie waarbij het welstandstoezicht ondergebracht is bij het Bouw- en Woningtoezicht, zij het dat het functioneel en praktisch gezien een zelfstandig onderdeel hiervan vormt, waardoor de zelfstandige taak van de secretaris wordt benadrukt. Tenslotte is het gezien het bovenstaande en gezien het feit dat welstandsbeoordeling een duidelijke plaats heeft in de voorbereidende fase, wenselijk dat de directeur Bouw- en Woningtoezicht evenals zijn collega Stedebouw/Bouwkunde van de D.S.O. wordt toegevoegd als advise rend lid van de Commissie Welstandszorg. -23-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 246