GERAADPLEEGDE LITERATUUR. 1. "Welstandstoezicht en Supervisie", Blauwe Reeks nr. 31 (Uitgave V.N.G. 2. "Omgevingspsychologie en het Welstandstoezicht" door dr. H. Schellekens uit de serie Welstandstoezicht nr. 1. 3. "Uitgangspunten voor een Welstandsbeleid"uitgave van de Federatie Welstandstoezicht. 4Experiment 1 "Openbaarheid van vergaderen van een Welstandscommissie" uitgave van de Federatie Welstandstoezicht. 5. Experiment 2 "Adviescommissie op basis van artikel 61 gemeentewet" uitgave van de Federatie Welstandstoezicht. 6."Welstandstoezicht" door dr. E.H.A. Koeken. Bouwrecht, 7e jrg. no. 9, september 1970. 7. "Welstandszorg in Friesland", rapport opgesteld in opdracht van de Bestuurscommissie van de Provinciale Friese Schoonheidscommissie. 8. "Welstandszorg in Friesland (vervolgnota)" Zie 7. 9. Verslag van het kongres 1976 gehouden door de Federatie Welstands toezicht. 10. "Welstandstoezicht of Welstandszorg" uitgave van de B.N.A. 11. Diverse jaarverslagen van "Het Oversticht" en van de Provinciale Friesche Schoonheidscommissie. 12. "Knelpunten in de Welstandszorg" door E.F. Maas Bouw no. 4, d.d. 24- - 1 - 1976. 13. "Welstandstoezicht in beweging" door A.A.C. Maaskant Bouw no. 7, d.d. 14 - 2 - 1976. 14. "Welstandstoezicht" door ir. H.T. Vink De Gemeente, september 1970. 15. "De Welstandseis bij bouwaanvragen geen beslissend voorschrift" door 3.3.3.M. Festen De Nederlandsche Gemeente 1972, no. 45. 16. "Twijfel over toepassing van de zgn. Welstandsbepaling" door 3.3.3.M. Festen, T.v.O. nr. 1222. jrg. 29 (1973). 17. "Welstandswerk" door irG. Treep Stedebouw en Volkshuisvesting, april 1977. 18. "De Welstandseis bij bouwaanvragen geen beslissend voorschrift" door A.D. Verstoep De Nederlandsche Gemeente, 1972, nr. 49. 19. "Welstandswerk: Kritische waardering" in Plan, rubriek Signalement jrg. 1976 blz. 41 e.v. 20. "Welstandscolleges kunnen ongelukken voorkomen" door H. Zomerdijk, De Nederlandsche gemeente, 14 juni 1974, nr. 24. 21. "Welstandstoezicht en Supervisie" door 3. de Ranitz; De Nederlandsche Gemeente, 15e jrg. nr. 15 (1961). 22. Diverse verslagen van de raadsvergaderingen. 23. "Interim-Nota Monumentenzorg", Gedeputeerde Staten van Friesland 4 april 1978. 24. "Om het gezicht van Friesland", samengesteld door een commissie van het Fries Genootschap, 1975. 25. "Welstandstoezicht tussen brede en enge interpretatie" Nederlandsche Gemeente, 8 december 1978. 26. "Het Welstandstoezicht" Verslag van het NIDIG-congres te Arnhem op 23 maart 1979 (drietal lezingen weergave forumdiscussie), in Gemeentewerken van mei 1979, blz. 112 t/m 122. 27. "De toekomst van het welstandstoezicht" Serie Welstandstoezicht nr. 2 uitgegeven door de Federatie Welstandstoezicht. -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 249