-2- 7. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte vóórdat aan het gestelde onder 4 is voldaan, is de overdragende partij uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 6, verplicht de voor waarden onder 4 tot en met 8 vermeld tegenover de verkrijger(sten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(ste verplichten bij opvolgende ver vreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 8. bij niet-nakoming van één der verplichtingen of verboden, bedoeld onder 5, 6 en 7verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeu warden voor iedere niet-nakoming of overtreding een boete van 50.000,s deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-nakoming, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden; 9. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht, op of omstreeks de datum waarop de grond bouwrijp en ontruimd kan worden opgeleverd; 10a.indien de akte van overdracht door toedoen van de koopster niet nota rieel wordt verleden binnen twee maanden nadat dit raadsbesluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten heeft verkregen, is de koopster vanaf de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van dit besluit tot de dag, waarop de akte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9% per jaar; b.Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Gedeputeerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de akte van over dracht, met inachtneming van de eventueel door Burgemeester en Wet houders te stellen voorwaarden, door de koopster in gebruik wordt genomen; koopster is alsdan met ingang van de dag, waarop de ingebruikneming is toegestaan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9% per jaar; 11. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koopster; 12. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1502 en 1305 van het Burgerlijk Wetboek; 13. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 14- de te stichten opstallen dienen te worden ontworpen onder supervisie van de architect van de gemeente Leeuwarden; 15. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door koopster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris; 16. het is de koopster verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte terrein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhandels bedrijf te stichten, dan wel het gekochte terrein of de daarop te stichten gebouwen voor detailhandelsactiviteiten te gebruiken of te doen gebruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen; onder particulieren wordt verstaan:natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de wederverkopers, dan wel personen die het gekochte in hun onderneming aanwenden; 17. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte is de overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 16, 17 en 18 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwar den te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrij gers) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde "bedingen op te nemen en aan te nemen; 18. bij overtreding van het verbod en bij niet-nakoming van de verplich tingen onder 16 en 17 bedoeld, verbeurt de overtreder c.q. nalatige aan de gemeente Leeuwarden voor iedere overtreding of nalatigheid een boete van 100.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving of overtreding zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 24